VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 czerwca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 36 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

NOWE PRZEPISY: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2003 r. Autor : abecadlo
NOWE PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. obowiązek tworzenia funduszu spoczywa na pracodawcach:
l. prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych: jednostek budżetowych państwowych lub samorządowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych działających w ramach jednostek budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnionych w takich jednostkach organizacyjnych,
l zatrudniających – według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego – co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, chyba że postanowienie o odstąpieniu od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostało zawarte w układzie zbiorowym pracy obejmującym pracowników danego zakładu albo w regulaminie wynagradzania.
Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu danego roku kalendarzowego nie spowoduje odstąpienia od obowiązku przekazania w tym roku kalendarzowym na wydzielone konto funduszu środków finansowych w odpowiedniej wysokości i wykorzystania tych środków zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie.
Liczbę zatrudnionych według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego obliczymy, uwzględniając przeliczenie wymiaru zatrudnienia pracowników niepełnozatrudnionych na liczbę pełnych etatów poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników przeliczeniowych.
Przykład
Pracodawca według stanu na dzień 1 stycznia 2003 r. zatrudnia ogółem 26 pracowników, w tym 3 w wymiarze 1/4 etatu, 5 w wymiarze 1/2, 4 w wymiarze 3/4 etatu. W zakładzie obowiązuje norma czasu pracy 40 godzin przeciętnie na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy. Czy ten pracodawca jest obowiązany utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
Sposób obliczenia zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty ilustruje poniższa tabela.
Z obliczeń wynika, że w zakładzie zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników, zatem pracodawca jest zobligowany do utworzenia funduszu.

Liczba pracowników
według wymiaru
zatrudnienia
3
5
4
14
∑ 26

Współczynnik
przeliczeniowy według
wymiaru zatrudnienia
10 : 40 = 0,25
20 : 40 = 0,5
30 : 40 = 0,75
40 : 40 = 1

Liczba pracowników
po przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy
3 x 0,25 = 0,75
5 x 0,5 = 2,50
4 x 0,75 = 3,0
14 x 1 = 14,0
∑ 20,25

Kto nie tworzy funduszu?
Nie mają obowiązku utworzenia funduszu ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, jednakże mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tacy pracodawcy są obowiązani wypłacać świadczenie urlopowe, chyba że zwolnienie z obowiązku zostanie zawarte w prawidłowo ustanowionym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Ponadto nie muszą tworzyć funduszu pracodawcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Dotyczy to roku kalendarzowego, w którym działalność została rozpoczęta, chyba że rozpoczęcie działalności nastąpiło w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników.
Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu, mogą go jednak utworzyć, stosując przy tym zasady ustawowe.
Odpis podstawowy
Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych oraz odpisu dodatkowego zwiększającego odpis podstawowy.
Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodajemy przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzielimy przez 12.
Przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu możemy obliczać stosując metodę średniej arytmetycznej, średniej chronologicznej lub metodę uproszczoną.
Przy metodzie średniej arytmetycznej dodajemy stany zatrudnienia (pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca.
Przy metodzie średniej chronologicznej dodajemy połowę stanu zatrudnienia na początek miesiąca, stan zatrudnienia w piętnastym dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca i dzielimy otrzymaną sumę przez dwa.
Przy metodzie uproszczonej sumę średnich stanów dziennych (na pierwszy i ostatni dzień miesiąca) dzielimy przez dwa. Metody tej nie stosujemy w okresach, w których działalność zakładu trwała niepełny miesiąc.
Odrębnie ustalamy przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach (pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wykonywanie pracy uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).
Równowartość odpisu podstawowego funduszu ustalamy odpowiednio jako iloczyn przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych w zakładzie pracy – skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w zakładzie – obejmującej pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, i kwot obliczonych przez przemnożenie odsetka przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli stanowiło kwotę wyższą.
Zasadę tę stosujemy odpowiednio do osób, z którymi zawarto umowę na wykonywanie pracy nakładczej, oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, wykonujących pracę nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. Przeciętną liczbę zatrudnionych, nakładców, agentów w danym roku kalendarzowym obliczamy dodając przeciętne liczby zatrudnionych nakładców, agentów w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieląc przez 12.
Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o odpis dodatkowy.
Wysokość odpisu podstawowego
Na jednego pracownika młodocianego
5 proc. w pierwszym roku nauki, 6 proc. w drugim roku nauki, 7 proc. w trzecim roku nauki – przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą

Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Za pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach uznaje się pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wykazie A i B załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 z późn.zm.). Od 1 stycznia 2003 r. utracą moc przepisy art. 5 ust. 3a i 3b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych rozciągające obowiązek dokonywania zwiększonego odpisu na wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę na obszarach, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2000 r.

Na pozostałych pracowników
37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą


Odpis dodatkowy
6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
Na każdą zatrudnioną osobę zaliczoną do I lub II grupy inwalidów, obecnie zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bez względu na to, czy zaliczenie ma charakter stały czy czasowy),

6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
Na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do sprawowanej przez pracodawcę opieki socjalnej.


Przykład
Czy nie dokonując zwiększenia środków funduszu o odpis na emerytów nie mam obowiązku obejmować emerytów świadczeniami z funduszu?
Niedokonanie odpisu dodatkowego lub dokonanie takiego odpisu w uszczuplonym zakresie nie uprawnia pracodawcy do odmowy rozpatrzenia wniosku emeryta lub rencisty o przyznanie świadczenia, a tym bardziej odmowy przyznania świadczenia w przypadku spełnienia kryteriów określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny są uprawnieni do korzystania z funduszu z mocy prawa (art. 2 pkt 5 ustawy).
Pracodawca poprzez zamieszczenie stosownych postanowień w prawidłowo ustanowionym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy ma możliwość zarówno podwyższania, jak i obniżania ustalonych w ustawie wielkości obligatoryjnych odpisów podstawowych środków naliczanych na fundusz.
Środki funduszu
Środki funduszu w każdym czasie mogą być zwiększone o:
1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług świadczonych na rzecz wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej,
2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
3) odsetki od środków funduszu,
4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji), w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych (pomniejszone o koszty sprzedaży lub likwidacji) w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
8) środki odpowiednio z zysku lub nadwyżki bilansowej – do podziału.
Zwiększeń wymienionych w pkt 6 i 7 nie mogą dokonywać pracodawcy postawieni w stan upadłości oraz likwidowane przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem likwidacji w celu prywatyzacji.
Od 1 stycznia 2003 r. konto funduszu nie będzie mogło być zasilane środkami z kar pieniężnych nałożonych na pracowników w trybie art. 108 § 3 k.p.
Środkami funduszu administruje pracodawca. Pracodawca jest obowiązany naliczyć i przekazać w odpowiednich terminach na wyodrębniony rachunek bankowy środki funduszu, wydatkować środki zgodnie z ich przeznaczeniem i preliminarzem podziału na poszczególne cele i rodzaje działalności. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Wydatkowanie środków funduszu podlega kontroli organizacji związkowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe są uprawnione do występowania do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy.
Niedopuszczalne jest wydatkowanie środków funduszu na cele nie związane z działalnością socjalną. W przypadku zaprzestania działalności zakładu środki funduszu muszą być rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Podstawa prawna:
• ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.),
• ustawa z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146).
Warto wiedzieć
Niedopuszczalne jest wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele nie związane z działalnością socjalną. Wydatkowanie środków funduszu podlega kontroli organizacji związkowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe są uprawnione do występowania do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy.
Źródło:Prawo Przedsiębiorcy 48/2002 z dnia 27.11.2002Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,396507024765 sekund.