VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 05 lipca 2022
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi?
Szybko otrzymasz poradę zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

HACCP: SYSTEM HACCP Autor : poradnik
HACCP Co to jest system HACCP?
HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się
przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zindentyfikowaniu
miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim
zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto pamiętać, że HACCP to
system polegający na samokontroli. Firma sama decyduje, które momenty
w produkcji lub sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród
nich mogą być skutecznie wyeliminowane, następnie określa jak zamierza
obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenie
się pojawi.Wszystkie przyjęte ustalenia zostają opisane, a czynności
polegające na kontrolowaniu, czy wszystko jest w porządku w miejscach
związanych z zagrożeniem, są za każdym razem odnotowywane.
Wdrażanie systemu HACCP sprzyja:
 usprawnieniu działań poprzez właściwy obieg informacji i dokumentacji,
 wczesnemu wykrywaniu wszystkich nieprawidłowości i niezgodności,
 zwiększeniu efektywności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
i jakości żywności,
 zdyscyplinowaniu pracowników i zacieśnieniu współpracy pomiędzy
osobami na poszczególnych stanowiskach.
Skąd taka dziwna nazwa HACCP?
HACCP to skrót angielskiej nazwy “Hazard Analysis and Critical Control Point
System”. W tłumaczeniu na polski mówimy o Systemie Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli.
W nazwie systemu występują dwa zasadnicze elementy. Z jednej strony jest
to przeprowadzenie analizy wszystkich możliwych zagrożeń wpływających
na końcowe bezpieczeństwo produktu. Przeprowadzona analiza daje podstawę
do określenia tak zwanych krytycznych punktów kontroli.
SYSTEM HACCP 3
Trochę historii...
Koncepcja systemu HACCP zrodziła się na przełomie lat 60-70-tych w Stanach Zjednoczonych
jako wynik połączonych wysiłków NASA (Państwowej Agencji d/s Aeronautyki
i Przestrzeni Kosmicznej) oraz laboratoriów wojskowych w celu wprowadzenia
tzw. programów "zero-defects" przy produkcji żywności, a więc gwarantujących
w sposób niezawodny i skuteczny jej całkowite bezpieczeństwo. W 1975 roku system
HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), zaś w 1980 roku na tym samym forum przedstawiono jego ogólne zasady
i definicje. W 1993 roku system został przyjęty przez komisję Kodeksu Żywnościowego
(Codex Alimentarius). W tym samym roku na mocy dyrektywy 93/43/EEC o higienie
żywności zobowiązano wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do
sukcesywnego wprowadzania systemu HACCP w branży spożywczej.
Krytyczne punkty to po prostu miejsca, w których ewentualne, występujące
zagrożenia można całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnego
poziomu. Określenie, a następnie nadzorowanie, czyli kontrolowanie
takich miejsc jest tym drugim, głównym elementem systemu HACCP.
Dlaczego mówi się o obowiązku wdrażania systemu HACCP?
Dążenie Polski do wejścia do Unii Europejskiej związane jest ściśle m.in.
z pełną harmonizacją naszego prawa z wymogami UE, określonymi w odpowiednich
dyrektywach i rozporządzeniach. W krajach UE oraz USA system
HACCP jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia we wszystkich
branżach przemysłu spożywczego, obrocie żywnością oraz w żywieniu
zbiorowym.
Potrzeba stosowania systemu HACCP wynika m.in.:
 ze wzrostu znaczenia zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności,
 ograniczania mało skutecznych i kosztownych, tradycyjnych metod kontroli,
 nacisków konsumentów i ich oczekiwań w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa
żywności,
 konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych, zgodnych
z wymaganiami Unii Europejskiej,
 ujednolicenia standardów higienicznych zakładów branży żywnościowej,
 ze względów ekonomicznych.
Co o systemie HACCP mówi nowe polskie prawo żywnościowe?
W Polsce, głównym aktem prawnym regulującym kwestie zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, w tym zagadnienia związane z wdrażaniem
przez przedsiębiorców branży spożywczej systemu HACCP, jest nowelizowana
obecnie ustawa z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia (Dz.U. 01,63, 634 z późn. zm.)
Innymi, ważnymi regulacjami prawnymi, które powinny być punktem zainteresowania
przedsiębiorców są akty wykonawcze do tej ustawy, a szczególnie:
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej
żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach
produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U.
03, 6, 77).oraz
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań
higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny
w procesie produkcji i w obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (Dz.U.
02.234.1979).
4 SYSTEM HACCP
W świetle obowiązującego prawa pełną odpowiedzialność w zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca produkujący
lub wprowadzający ją do obrotu. On też odpowiada za wszelkie szkody
i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością
zdrowotną żywności. Dlatego też każdy przedsiębiorca, także prowadzący
sklep, powinien być jak najbardziej zainteresowany wdrażaniem systemu
HACCP.
W świetle zapisów polskich regulacji prawnych:
system HACCP staje się obowiązkowy we wszystkich obszarach produkcji
i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością, bez względu na
wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności.
Warto pamiętać, że:
 Wymóg wdrażania (lecz nie ostatecznego wdrożenia) zasad systemu
HACCP obowiązuje od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę członkostwa
w Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 r.
 Nie został określony horyzont czasowy, do którego konieczne jest zakończenie
wdrażania systemu HACCP.
 Nie przewiduje się żadnych sankcji karnych ze strony organów urzędowej
kontroli żywności w przypadku stwierdzenia słabych postępów we wdrażaniu
zasad systemu HACCP.
 Nie istnieje żaden formalny obowiązek certyfikacji lub zatwierdzania systemu
HACCP przez jakiekolwiek instytucje.
 Certyfikacja systemu HACCP przez zewnętrzne firmy certyfikujące jest całkowicie
dobrowolna.
Po co wdrażać system HACCP?
System HACCP jest systemem przyjaznym
i korzystnym zarówno dla konsumenta jak
i przedsiębiorcy działającego w obszarze
żywności. Na obowiązku wdrażania systemu
HACCP w firmach, konsument zyskuje
pewność, że spożywana przez niego
żywność jest całkowicie bezpieczna i na
pewno mu nie zaszkodzi.
SYSTEM HACCP 5
Czy wiecie, że .....
Wszystkie akty prawne obowiązujące w Polsce, w tym także związane
z bezpieczeństwem żywności, można znaleźć na stronach internetowych
Sejmu RP pod adresem: www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html w Internetowym
Systemie Informacji Prawnej.
Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system
buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek. Dzięki
posiadanemu systemowi przedsiębiorca może udowodnić, że wykazuje należytą
staranność przy realizacji wszystkich działań prowadzonych w firmie
oraz, że stosuje wszelkie zabezpieczenia mogące uchronić żywność przed
potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.
Firma, która potrafi udokumentować posiadanie sprawnego systemu jest zawsze
lepiej postrzegana zarówno przez klientów, jak i organy urzędowej kontroli
żywności (Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną)
niż firma, która takiego systemu nie ma i nic nie robi, aby go wdrożyć. Przedsiębiorca
traktowany jest jako bardziej godny zaufania, stąd też częstotliwość
prowadzonych kontroli urzędowych jest z reguły mniejsza.
Jaka jest idea i zasady systemu HACCP?
Koncepcja systemu HACCP polega na tym, że w całym łańcuchu produkcyjnym
lub związanym z dystrybucją żywności wszystkie potencjalne zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz ich przyczyny są
pod ścisłą kontrolą.
System HACCP ukierunkowany jest na zapewnienie bezpieczeństwa żywności
i odzwierciedla nowe podejście do zagadnień kontroli jakości zdrowotnej,
które polega nie tylko na końcowej kontroli produktu, ale całego procesu
produkcji i dystrybucji/sprzedaży.
Definicja podana w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia określa system HACCP w następujący sposób:
HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie
skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej ja-
6 SYSTEM HACCP
HACCP to nie tylko:
 zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta,
 spełnienie i dostosowanie się do wymogów obowiązującego prawa,
to także:
 poprawa wizerunku firmy,
 zwiększenie konkurencyjności na rynku.
SYSTEM HACCP POLEGA NA:
ZAPOBIEGANIU i SAMOKONTROLI
kości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu
wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również
system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń
oraz ustalenie działań naprawczych.
Najistotniejsze elementy systemu HACCP to:
W systemie HACCP, zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej
żywności osiąga się poprzez podjęcie szczególnej kontroli w tych miejscach
procesu, które są najistotniejsze w aspekcie zagrożeń higienicznych
i w których może nastąpić obniżenie tej jakości.
Punkty takie określane są jako krytyczne punkty kontroli. Powinny być one
objęte stałym nadzorem i monitorowane z punktu widzenia spełniania założonych
wartości przyjętych dla nich parametrów. W przypadku stwierdzenia,
że monitorowane parametry odbiegają od ustalonych wartości niezbędne
jest podejmowanie działań korygujących.
Jak Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka
Produkcyjna (GMP) mają się do systemu HACCP?
Podjęcie działalności w obszarze żywności powinno być poprzedzone zapewnieniem
odpowiednich standardów technicznych, organizacyjnych i higienicznych.
Gwarantują one właściwe bezpieczeństwo i wysokiej jakość
SYSTEM HACCP 7
System polega na przeprowadzeniu analizy wszystkich zagrożeń, zarówno
biologicznych (zwłaszcza mikrobiologicznych), jak i fizycznych
i chemicznych, które mogą stać się przyczyną obniżenia jakości zdrowotnej
żywności oraz na wskazaniu, które punkty na danym etapie są
„krytyczne" (czyli mają fundamentalne znaczenie) dla jej bezpieczeństwa
zdrowotnego.
Codex Alimentarius (czyli Kodeks Żywnościowy) definiuje system
HACCP jako taki system, który:
– identyfikuje,
– ocenia,
– kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.
 Identyfikacja mogących pojawić się zagrożeń,
 Ocena ich istotności,
 Oszacowanie ryzyka (prawdopodobieństwa) ich wystąpienia,
 Określenie metod ich ograniczenia.
zdrowotną wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów. Każda firma bez
względu na wielkość i profil działania jest zobowiązana ściśle wypełniać obowiązujące
kryteria. Wdrożenie zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej
(Good Higenic Practice – GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good
Management Practice – GMP) jest warunkiem wstępnym, żeby wprowadzić
HACCP. Gdy problemy związane z higieną zostały opanowane, łatwiej jest
określić, gdzie występują zagrożenia, jak je eliminować i w którym miejscu.
Innymi słowy można uznać wdrożenie GHP za początek działań na rzecz
wdrożenia systemu HACCP, natomiast objęcie systemem HACCP w żadnym
wypadku nie zwalnia przedsiębiorców z wdrożenia GMP i GHP.
Jak w praktyce wprowadza się system HACCP?
W obiektach obrotu żywnością, szczególnie małych sklepach, nie ma najczęściej
elementu produkcji, a cały proces koncentruje się na przyjmowaniu produktów,
ich odpowiednim magazynowaniu i oferowaniu do sprzedaży. Stąd
też podejście do systemu HACCP powinno być nieco inne niż ma to miejsce
w zakładach produkcji lub przetwórstwa żywności. Zwłaszcza w większych
produkcyjnych przedsiębiorstwach wdrażanie systemu HACCP jest często
mozolnym i czasochłonnym (najczęściej zajmuje to kilka miesięcy) przedsięwzięciem
dla całej firmy, wymagającym nie tylko dobrego przygotowania,
lecz także zastosowania określonej sekwencji działań.
Warto podkreślić, że w praktyce
nie ma jednej recepty na
wdrażanie zasad systemu
HACCP. Każda firma robi to
w zasadzie według swoich
możliwości i w oparciu o własne
doświadczenia. Jednak
istotne jest, aby pewne najistotniejsze
zadania realizować
w określonej kolejności, pamiętając
jednocześnie o spójnym
oddziaływaniu na pracowników
i przyzwyczajaniu ich do
ustalonego w procedurach i instrukcjach toku postępowania. I właśnie
kwestie przekonania personelu do systemu i nauczenie go odpowiedniego
postępowania stanowią najczęściej elementy, które są najtrudniejsze i zajmują
najwięcej czasu.
Przy wdrażaniu w praktyce systemu HACCP proponuje się zgodnie z zaleceniami
Kodeksu ywnościowego, zastosowanie 12-etapowej sekwencji
działań, w wyniku której uzyskuje się zagwarantowanie całkowitego
bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej lub dystrybuowanej żywności:

Pełny Tekst
Tutaj - otwieranie chwilę potrwa no chyba że nie potrzebujesz ?

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
Germantech Jobs


SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 1226
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,347639083862 sekund.