VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 czerwca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Autor : mlodociany16 _DNIA 12-09-2002 - 22:24 | 2026 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym obowiązuje od 11.11.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
(Dz. U. Nr 127, poz. 1091)
Wchodzi w życie 11 listopada 2002
Aby wyświetlić pełny tekst kliknij na mlodociany16 i otwórz wyświetlany adres.

(|45 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : kobiety1 _DNIA 12-09-2002 - 21:55 | 5346 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowy wykaz prac wzbronionych kobietom obowiązuje od 11.11.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
(Dz. U. Nr 127, poz. 1092)
Wchodzi w życie 11 listopada 2002
Aby wyswietlić pełny tekst kliknij na kobiety1 i otwórz wyświetlany adres.
(|49 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : choroby _DNIA 12-09-2002 - 00:32 | 3319 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak postępować gdy obsługiwany klient jest naszą udręką
Ciekawe tematy - Nie tylko BHP OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA Awanturnicy i pieniacze mogą być własnym wytworem firmy nie potrafiącej postępować zAutor : kodekspracy1 _DNIA 10-09-2002 - 00:54 | 1900 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe Przepisy Kodeksu Pracy Obowiazuja od 29 listopada 2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA USTAWA z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 135, poz. 1146) Aby wyświetlić tekst Ustawy kliknij na kodekspracy1 a następnie otwórz wyświetlany adres.

(|36 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : wozkispalinowe _DNIA 09-09-2002 - 06:01 | 2277 raz(y) oglądano.
artykułów : Wózki Spalinowe Nowe Rozporządzenie obowiązuje od 9.09.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 10 maja 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
(Dz. U. Nr 70, poz. 650)
OBOWIĄZUJE OD 9.09.2002
Aby wyświetlić Rozporządzenie klinij na wozkispalinowe i otwórz wyświetlany adres.


Autor : srodowisko _DNIA 08-09-2002 - 22:33 | 1900 raz(y) oglądano.
artykułów : ROZPORZĄDZENIE z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentowania chorób zawodow
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
(Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2002 r.)


Wchodzi w życie 3 wrzeœnia

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy zarzšdza się, co następuje:

§ 1. Rozporzšdzenie okreœla:

1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób;

2) sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczšcym tych chorób;

3) dane objęte rejestrem chorób zawodowych.

§ 2. 1. Dokumentacja medyczna dotyczšca chorób zawodowych obejmuje:

1) dokumentację indywidualnš, którš stanowi karta badania w zwišzku z chorobš zawodowš;

2) dokumentację zbiorczš, którš stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych.

2. Karta badania w zwišzku z chorobš zawodowš zawiera:

1) dane identyfikacyjne jednostki orzeczniczej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);

2) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL);

3) dane identyfikacyjne podmiotu kierujšcego na badanie (nazwa, adres);

4) dane o zatrudnieniu osoby badanej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON) lub informacje o pobieraniu emerytury lub renty albo pozostawaniu bez pracy;

5) dane dotyczšce zatrudnienia, z którym wišże się podejrzenie powstania choroby zawodowej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON), oraz informacje o narażeniu zawodowym w okresie tego zatrudnienia;

6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;

7) wyniki konsultacji i badań diagnostycznych;

8) treœć orzeczenia lekarskiego, w tym orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania;

9) podpis lekarza wykonujšcego badanie i pieczęć dokumentujšcš posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, okreœlonej w odrębnych przepisach.

3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w zwišzku z chorobš zawodowš okreœlajš przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

4. Dane umieszczane w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania okreœlajš przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

§ 3. Okreœla się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczšcym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej:

1) wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 1 do rozporzšdzenia;

2) wzór skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza stomatologa, stanowišcy załšcznik nr 2 do rozporzšdzenia;

3) wzór skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, stanowišcy załšcznik nr 3 do rozporzšdzenia;

4) wzór karty oceny narażenia zawodowego w zwišzku z podejrzeniem choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 4 do rozporzšdzenia;

5) wzór orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 5 do rozporzšdzenia;

6) wzór orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 6 do rozporzšdzenia;

7) wzór decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 7 do rozporzšdzenia;

8) wzór decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 8 do rozporzšdzenia;

9) wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 9 do rozporzšdzenia;

10) wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, stanowišcy załšcznik nr 10 do rozporzšdzenia.

§ 4. 1. Informacje gromadzone na kartach stwierdzenia choroby zawodowej oraz w zawiadomieniach o skutkach choroby zawodowej sš gromadzone w formie rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych.

2. Rejestry chorób zawodowych i rejestry skutków tych chorób prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych zawierajš dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzšcych działalnoœć na obszarze objętym zakresem ich działania.

3. Rejestry chorób zawodowych i rejestry skutków tych chorób prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi zawierajš dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1—3, majš zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 5. Rozporzšdzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński


(|727 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : Edward _DNIA 08-09-2002 - 12:58 | 2910 raz(y) oglądano.
artykułów : Artykuł w NIE krytykujący Papieża Jana Pawła II
Rozrywka Papież jak żywy
Tylko tu się dowiecie, jak naprawdę wyglądała wizyta J.P. 2.
Autor : ziemniaki _DNIA 08-09-2002 - 12:44 | 1817 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe Rozporządzenie BHP przy przetwórstwie ziemniaków Obowiązuje od 9.04.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 26 września 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1204)
OBOWIĄZUJE od 9. kwietnia 2002
Aby przeczytac tekst Rozporzadzenia kliknij ziemniaki i otwórz wyświetlany adres.
(|51 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : komunikacja _DNIA 08-09-2002 - 12:23 | 2592 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowe Rozporządzenie BHP w Komunikacji miejskiej Obowiązuje od 13.07.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.
(Dz. U. Nr 37, poz. 341)
OBOWIAZUJE OD 17 lipiec 2002
Aby przeczytać tekst Rozporządzenia kliknij komunikacja a następnie otwórz wyswietlany adres .
(|53 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : hutazelaza _DNIA 08-09-2002 - 00:18 | 1699 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP w Hutach Żelaza Nowe Rozporządzenie obowiązuje od 9.01.2001
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 września 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1202)


(|29 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : choroby _DNIA 07-09-2002 - 21:57 | 2497 raz(y) oglądano.
Choroby Zawodowe : Nowy wykaz chorób zawodowych obowiązuje od 3.09.2002
Prawo Pracy NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
(Dz. U. Nr 132, poz. 1115)
OBOWIĄZUJE OD 3.09.2002
Aby wyświetlić pełny tekst Rozporządzenia kliknij na "choroby" i otwórz wyświetlany adres.
(|62 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany _DNIA 07-09-2002 - 09:44 | 2766 raz(y) oglądano.
artykułów : Metan przyczyną wielu górniczych katastrof
Wypadki -przykłady Metan przyczyną wielu górniczych katastrofAutor : vademecum _DNIA 06-09-2002 - 07:25 | 5088 raz(y) oglądano.
artykułów : Radna Beata Bodniak ma nadzieję, że rola w
Kariery Radna Beata Bodniak ma nadzieję, że rola w "Golasach" pomoże jej zrobić karieręAutor : vademecum _DNIA 05-09-2002 - 06:55 | 2213 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Kodeks Pracy Tekst Ujednolicony
Prawo Pracy NOWELIZACJA Kliknij na vademecum a następnie na Moja Strona WWW a uzyskasz dostęp do Kodeks Pracy Po Zmianach - Komentarze Eksperta. Miłej lektury !

(|21 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : dziennikiustaw _DNIA 04-09-2002 - 23:52 | 2220 raz(y) oglądano.
artykułów : Dzienniki Ustaw Skany
Prawo Pracy NOWELIZACJA Kliknij na dziennikiustaw i otwórz wyśiwetlany adres i masz dostep do dzienników ustaw.

(|13 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : Jan _DNIA 04-09-2002 - 22:46 | 1970 raz(y) oglądano.
artykułów : Matka i syn zmarli z głodu
Niedowiary Matka i syn zmarli z głodu
53-letnia Stanisława K. i jej chory na porażenie mózgowe 16-letni syn Andrzej umarli z głodu i wycieńczenia organizmu w Potoku w gm. Szydłów (woj. świętokrzyskie) - podała policja, powołując się na opinię biegłego lekarza sądowego.


Według policjantów, w mieszkaniu zmarłych panował przerażający, trudny do opisania nieład i brud
"Zmarła kobieta ważyła po śmierci ok. 40 kg, jeszcze mniej - jej syn. Lekarz na podstawie oględzin ciał stwierdził, że w obu przypadkach przyczyną zgonu było skrajne wycieńczenie organizmu z powodu niedożywienia. Ostateczna przyczyna zejścia zostanie ustalona na podstawie sekcji zwłok" - powiedział nadkom. Artur Niedbała z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.

W opinii policjantów, którzy w obecności prokuratora zabezpieczyli zwłoki do badań, w mieszkaniu zmarłych panował przerażający, trudny do opisania nieład i brud.

Dzielący je z matką i bratem, starszy 21-letni syn Stanisławy K. twierdzi, że w czwartek rano rodzina spożyła wspólny posiłek. Jak mówił, gdy wieczorem wrócił z pracy, jego brat leżał w łóżku martwy, a matka układała się do snu. Powtarzała słabnącym głosem, że Andrzej już śpi. Pogotowie ratunkowe nie zdążyło z pomocą; kobieta zmarła zanim przyjechało - poinformował nadkomisarz.

Według jednej z sąsiadek, Stanisława K. od wiosny bardzo źle wyglądała. Kontakt z nią był utrudniony, bo wstydziła się syna, dotkniętego paraliżem kończyn i niemego. Z tego powodu ukrywała go i nikogo nie wpuszczała do domu. Mąż i ojciec porzucił rodzinę kilkanaście lat temu.

Stanisława Zawada z szydłowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uważa, że rodzina K. nie pozostawała bez opieki; otrzymywała stały zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny (łącznie ok. 500 zł miesięcznie) oraz jednorazowe zapomogi. Posiadała nadto gospodarstwo rolne zdolne wyżywić trzy krowy, a starszy syn miał stałe zatrudnienie w firmie budowlanej - argumentuje urzędniczka.

Jej zdaniem, tragedia w rodzinie K. dokonała się z przyczyn zdrowotnych. "Stanisława K. była osobą nieprzystępną, nieufną i nie chciała słuchać dobrych rad, by skorzystała z pomocy lekarskiej" - powiedziała przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej.(|328 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 22:19 | 3178 raz(y) oglądano.
artykułów : Uprawnienia do płatnego urlopu
Praca Uprawnienia do płatnego urlopu Tutaj przekazujemy informacje o zasadach ustalania uprawnień urlopowych, w tym do pierwszego urlopu w zawodowym życiu pracownika. Omawiamy również aktualneAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 16:07 | 1928 raz(y) oglądano.
artykułów : Zmiany w prawie pracy już opublikowane
Prawo Pracy NOWELIZACJA Zmiany w prawie pracy już opublikowane
Poniżej odpowiadamy na najczęściej powtarzane pytania.
Wiele umów na czas określony
Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Jest to już kolejna taka umowa z pracodawcą. Czy nowelizacja objęła również przepisy regulujące kwestie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony?
– Ustawa nowelizująca kodeks pracy utrzymała zasadę, że trzecia kolejna umowa o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą zmienia się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Jednak zawieszono obowiązywanie przepisu zawierającego tę zasadę. Przepis ten będzie ponownie obowiązywał dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł do tego czasu zawierać z pracownikiem dowolną liczbę umów o pracę na czas określony. W znowelizowanym kodeksie wprowadzono wiele przepisów ułatwiających pracodawcy zatrudnianie pracowników na kolejne umowy o pracę. Pracownik zatrudniany ponownie na to samo stanowisko nie będzie musiał przedstawiać wyników nowych badań lekarskich. Nie otrzyma też ekwiwalentu za zaległy urlop, jeśli uzgodni z pracodawcą, że wykorzysta go w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę. Pracodawca zatrudniający pracownika na kolejne umowy na czas określony nie będzie musiał wystawiać świadectwa pracy.
Czas wolny za nadgodziny
Pracuję w przetwórni owoców. Często, szczególnie w sezonie, pracujemy w nadgodzinach. Gdy są przerwy w skupie, czasami odbierałam sobie część nadgodzin jako dni wolne od pracy. Czy pozostawiono tę możliwość w nowelizowanym kodeksie?
– Nowelizacja objęła również przepisy dotyczące godzin nadliczbowych. Pracownik w dalszym ciągu będzie mógł odebrać godziny nadliczbowe w formie czasu wolnego. Dotychczas taka forma gratyfikacji za pracę w nadgodzinach była możliwa tylko wtedy, gdy pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem. Po wejściu w życie nowelizacji w dalszym ciągu pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad normę. Jednak nowe przepisy pozwalają również pracodawcy bez wniosku pracownika oddać nadgodziny w formie czasu wolnego. W sytuacji gdy to pracodawca zdecyduje o oddaniu nadgodzin, pracownik otrzyma czas wolny w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Czas wolny powinien być udzielony pracownikowi najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. Tak zwane odbieranie nadgodzin czy to z inicjatywy pracownika czy też pracodawcy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
Ile za delegację
Pracuję w prywatnej firmie. Dużo podróżuję służbowo po kraju, jeżdżę również w interesach za granicę. Czy w przepisach kodeksu o delegacjach wprowadzono jakieś zmiany?
– Tak, nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach regulujących problematykę delegacji służbowych. Obecnie pracodawca zwraca pracownikom koszty służbowego wyjazdu na zasadach i w wysokości określonej w rozporządzeniu wydanym przez ministra pracy i polityki społecznej. Znowelizowane przepisy kodeksu zawierają upoważnienie dla tego ministra, aby wydał rozporządzenie, które będzie podstawą do rozliczeń delegacji służbowych tylko dla pracowników państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej. Oznacza to, że pozostali pracodawcy będą musieli kwestie zwrotu wydatków na delegację uregulować we własnym zakresie. Zasady rozliczania wyjazdów służbowych w swoich firmach pracodawcy będą mogli zapisać w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania czy też umowach o pracę. Zaproponowane przez pracodawców rozwiązania nie będą mogły być mniej korzystne od warunków rozliczania delegacji pracowników sfery budżetowej. Jeżeli pracodawca nie opracuje zasad rozliczania delegacji w swojej firmie, rozporządzenie ministra pracy wydane dla sfery budżetowej będzie stanowiło podstawę rozliczeń podróży służbowych.
Urlop zamiast chorobowego
Czy każdy pracownik udający się na zwolnienie lekarskie nie otrzyma wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby?
– Wynagrodzenie za pierwszy dzień choroby nie będzie wypłacone, jeżeli zwolnienie pracownika będzie trwało do 6 dni, chyba że na ten dzień pracownik weźmie urlop. Oczywiście wynagrodzenie za cały okres zwolnienia, niezależnie od tego, jak długo będzie trwało, otrzymają osoby, które uległy wypadkom przy pracy oraz kobiety w ciąży. Ustawodawca dał jednak pracownikom możliwość usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu niedyspozycji niepotwierdzonej przez lekarza. Każdy pracownik po wejściu w życie nowego kodeksu będzie mógł wziąć dzień wolny w ramach swojego urlopu. O taki urlop będzie można wystąpić nawet w dniu nieobecności. Z tej formy urlopu można będzie skorzystać tylko 4 razy w ciągu roku. Zatem, aby nie tracić wynagrodzenia w przypadku niedyspozycji czy lekkiej choroby, lepiej skorzystać z urlopu specjalnego.
Pracownik na wypowiedzeniu
Czy nowe przepisy zmieniają prawa i obowiązki pracownika będącego na wypowiedzeniu umowy o pracę?
– Niewielkie zmiany dotkną pracowników przebywających na tzw. wypowiedzeniu umowy o pracę. Takich pracowników pracodawca może zmusić do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a przez to pozbawić ich prawa do ekwiwalentu. Ponadto prawo do dni wolnych od pracy przeznaczonych na poszukiwanie nowego zatrudnienia będą mieli tylko ci pracownicy, którym pracodawca wypowiedział umowę. Prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy pozbawieni zostali pracownicy, którzy sami wypowiedzieli pracę.
60 minut na posiłek
Słyszałam, że nowy kodeks, oprócz dotychczasowej przerwy śniadaniowej, wprowadza nową godzinną przerwę w pracy, która nie będzie wliczana do czasu pracy. Pracuję w małym mieście i nie potrzebuję takiej przerwy.
– Faktycznie ustawa wprowadza dodatkową przerwę w pracy. Jednak takiej przerwy w swoich firmach nie muszą wprowadzać wszyscy pracodawcy. Ci z pracodawców, którzy uznają, że taka 60-minutowa przerwa pozwoli lepiej zorganizować pracę (pracownicy będą mogli zjeść lunch, czy też załatwić sprawy w urzędzie), będą mogli ją w firmie wprowadzić. Pozostali mogą pozostać przy 15-minutowej przerwie śniadaniowej.
Tańsze nadgodziny
Pracuję sporo w nadgodzinach, bo stawki płacone za nadgodziny szczególnie w niedzielę i święta pozwalają na łatanie domowego budżetu. Słyszałem, że nowy kodeks obniży stawki płacone za nadgodziny.
– W dalszym ciągu praca w nadgodzinach będzie lepiej wynagradzana niż praca w normalnym czasie pracy. Jednak faktycznie wprowadzono zmiany w zasadach gratyfikacji pracy w godzinach nadliczbowych. Według nowych zasad nadgodziny w dni powszednie oraz święta, będące dla danej osoby dniami pracy, zakład pracy będzie gratyfikował 50-procentowym dodatkiem. Za pracę w nocy oraz w niedzielę i święta pracownik otrzyma 100-procentowy dodatek.
Zmieniony kodeks pracy utrzymał obecnie obowiązującą liczbę 150 nadgodzin, które pracownik może w ciągu roku przepracować. Nowelizacja dopuszcza jednak ustalenie wyższych rocznych limitów nadgodzin, z tym że tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika nie może przekroczyć 48 godzin. Zwiększenie liczby nadgodzin musi być zapisane w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy.
Urlopy bez planu
Słyszałam, że pracodawca nie będzie musiał tworzyć planów urlopowych. Czy oznacza to, że pracodawca będzie udzielał urlopów tylko w terminach, które są najkorzystniejsze dla niego?
– Nowe rozwiązania faktycznie wprowadzają istotne zmiany w trybie ustalania terminów urlopów pracowników. Urlopy powinny być udzielane pracownikom zgodnie z planem urlopów. Ze sporządzania planów urlopowych pracodawca może zrezygnować wtedy, gdy wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa; gdy w zakładzie nie działa organizacja związkowa, pracodawca nie musi nikogo pytać o zgodę. Przy ustalaniu terminów urlopów trzeba będzie brać pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Zmienione przepisy zwalniają pracodawcę od obowiązku uzyskania aprobaty dla planu urlopów ze strony związków zawodowych.
Wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych
Czy nowe przepisy o zwolnieniach grupowych zmniejszają wysokość odpraw wypłacanych zwalnianym pracownikom?
– Nie, wysokość odpraw wypłacanych pracownikom przez pracodawców w przypadku zwolnień grupowych nie została zmieniona. Wprowadzono jednak zmiany, które ograniczą liczbę osób korzystających z największych odpraw. Zmienione przepisy uzależniają bowiem wysokość wypłaconej odprawy od stażu pracy, jaki pracownik wypracował u pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia grupowe. Na przykład, aby dostać najwyższą odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, pracownik musi przepracować u danego pracodawcy ponad 8 lat. Pracownicy ze stażem pracy w zakładzie krótszym od 2 lat otrzymają jako odprawę kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zwalnianym, którzy przepracowali w danej firmie od 2 do 8 lat, zostanie wypłacona odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto ograniczono liczbę zakładów, które muszą wypłacać odprawy zwalnianym w trybie zwolnień grupowych pracownikom. Odprawy będą wypłacali tylko ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

(|1259 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 16:01 | 3106 raz(y) oglądano.
artykułów : UPRAWNIENIA KONTROLNE ZUS (1)
Praca UPRAWNIENIA KONTROLNE ZUS (1)
Obowiązki i uprawnienia pracodawcówAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 15:51 | 2564 raz(y) oglądano.
artykułów : Nowy wykaz chorób zawodowych
Prawo Pracy NOWELIZACJA Nowy wykaz chorób zawodowych Wprawdzie więcej schorzeń uznanych zostało za chorobę zawodową, ale iAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 15:47 | 2553 raz(y) oglądano.
artykułów : Czas pracy kierowców
Praca Czas pracy kierowców Ustawa o czasie pracy kierowców będzie obowiązywać już od 1 października br. – zdecydował Sejm uchwalając w trybie pilnymAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 15:41 | 2194 raz(y) oglądano.
artykułów : Znakowanie usuniętego azbestu
Praca Znakowanie usuniętego azbestu Usunięte wyroby zawierające azbest powinny być pakowane w szczelneAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 15:36 | 2346 raz(y) oglądano.
artykułów : Kiedy wolno przesunąć pracownika do innej pracy?
Praca SĄD NAJWYŻSZY WYNAGRODZENIE MUSI POZOSTAĆ BEZ ZMIAN Kiedy wolno przesunąć pracownika do innej pracy? Pracodawca, chcąc powierzyć pracownikowi inną pracę niż ustalona wAutor : zmiany _DNIA 04-09-2002 - 10:20 | 1649 raz(y) oglądano.
artykułów : Kodeks Pracy Po Zmianach
Prawo Pracy NOWELIZACJA Kliknij na zmiany i otwórz wyswietlany adres.Dowiesz się wiecej o zmianach w Kodeksie Pracy.

(|14 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert _DNIA 04-09-2002 - 07:46 | 2060 raz(y) oglądano.
artykułów : Skazana za mycie szyb
Ciekawe tematy - Nie tylko BHP Skazana za mycie szyb Surowy wyrok Sądu Grodzkiego w Krakowie dla 19-letniej bezrobotnej Ewy R. Na 30 dni trafi do aresztu bezrobotna 19-letnia Ewa R. - zdecydował we wtorek Sąd Grodzki dla Krakowa Podgórze. Surowa kara spotkała ją za "naruszanie bezpieczeństwa na drodze" podczas mycia szyb aut stojących przed rondem Matecznym w Krakowie. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Kraków Władze miasta już dawno wypowiedziały wojnę grupom młodych ludzi, którzy myli okna aut stojących na światłach w centrum miasta. Straż miejska wielokrotnie karała mandatami takie osoby, ale bez rezultatu. We wtorek krakowski sąd rozpatrywał hurtowo 16 takich wniosków przeciwko jednej z myjących - Ewie R. Bezrobotna, bez zawodu, 19-letnia panna przyznawała się, że dziennie zarabiała w ten sposób 30-40 zł. Piją i brudzą - Używanie wulgarnych słów, zanieczyszczanie trawników pojemnikami po płynach do mycia szyb, stwarzanie zagrożenia dla kierowców, którzy musieli gwałtownie hamować widząc na jezdni dziewczynę, która nie zdążyła uciec przed ruszającymi pojazdami - wyliczała zarzuty na rozprawie przedstawicielka straży miejskiej. Wszystko działo się od lutego do czerwca br. na ul. Konopnickiej. Także pensjonariusze i pracownicy pobliskiego Uzdrowiska Mateczny poskarżyli się w liście do komendanta straży miejskiej, że myjący szyby zanieczyszczają cały teren, piją alkohol, zażywają narkotyki, terroryzują starsze osoby. Ewy R. nie było na procesie, wyrok zapadł bez jej udziału. Choć straż miejska wnioskowała dla niej karę 3 tys. zł, to sąd był bardziej surowy. - Nie można tolerować chuligaństwa, lekceważenia prawa, funkcjonariuszy publicznych i przechwalania się, że nie można nic zrobić obwinionej, która była przekonana o swojej bezkarności. Dlatego wymierzamy karę 30 dni aresztu, najwyższą, jaką może dać sąd grodzki - argumentowała sędzia Monika Nawara-Chodak. Podkreśliła, że rondo Mateczne jest ważnym węzłem komunikacyjnym miasta i to, co się tam dzieje, jest istotne dla wizerunku Krakowa. - Nie ma okoliczności łagodzących w tej sprawie. Ewa R. w ub.r. była karana 11 mandatami za podobną działalność, w tym roku czterema, w sumie na kwotę 1900 zł, i nie przyniosło to żadnych rezultatów - dodała sędzia. Wyrok nie jest prawomocny. Jeszcze w tym miesiącu sąd grodzki rozpatrzy kolejnych 60 tego typu skarg na myjących szyby aut. - Oby takich wyroków było więcej - komentuje Witold Gadowski, rzecznik prasowy prezydenta Krakowa. Podkreśla, że strażnicy miejscy dobrze wiedzą, kto zajmuje się myciem szyb na skrzyżowaniach w Krakowie i często karzą ich mandatami. Nieletni szef - To młodzi ludzie, w większości nieletni, jest ich nie więcej niż 20. Jedną z grup kieruje 17-latek. On kupuje ścierki i wiaderka - mówi Gadowski. - Trudno z nimi walczyć. Widząc strażnika po prostu uciekają. Do tej pory, gdy dostawali mandat, tylko się z tego śmiali. Wiedzieli, że najbliższe posiedzenie sądu w ich sprawie będzie za wiele miesięcy. Dobrze, że wreszcie wyrok w sprawie takiej osoby był surowy. Najlepiej, gdyby takie kary wymierzane były po tygodniu od wykroczenia... Zdaniem Gadowskiego, myjących szyby nastolatków powinna też bardziej nękać policja. - Zatrzymać na kilka godzin, przewozić do odległego komisariatu - podpowiada Gadowski. Karać to nie wszystko Prof. Jan Widacki, adwokat, były minister spraw wewnętrznych: Kara musi być surowa jeśli ktoś notorycznie popełnia przestępstwo, ale z drugiej strony społecznie wychowawcze byłoby odpracowanie kary przez winowajcę. Karać to nie wszystko. Brakuje współdziałania administracji rządowej i samorządowej, by zapewnić winnym front robót. Należało się Lech Kaczyński, poseł PiS, były minister sprawiedliwości: Rozumiem, że ta kobieta zachowywała się skandalicznie, lekceważyła prawo. Zwłaszcza za ubliżanie strażnikom należała się kara. Dobrze, że sąd działał stanowczo i wydał surowy wyrok. Z drugiej strony wolałbym, żeby równie surowo sądy postępowały z groźniejszymi chuliganami.

(|561 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : atest94 _DNIA 25-08-2002 - 05:19 | 2281 raz(y) oglądano.
artykułów : Rząd się wyżywi !!
Niedowiary Wozy poszły w BOR
Nie pięć, a kilkanaście luksusowych limuzyn BMW, nie za półtora miliona złotych, a za ponad cztery miliony - na jaw zaczynają wychodzić szczegóły dotyczące prezentu, który z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski postanowili sobie sprawić nasi dostojnicy państwowi. Na nowe auta wydali połowę rezerwy budżetowej przeznaczonej na wizytę Ojca Świętego. Bez przetargu...


Warszawa

- Przecież nie oddamy tych samochodów, albo nie przeznaczymy ich na złom, albo nie schowamy ich do magazynów.
LESZEK MILLER
(dla radiowej Trójki)

Dwa dni temu pisaliśmy, że naszym VIP-om po wyjeździe Ojca Świętego z Polski zostają nie tylko wspomnienia, ale również luksusowe limuzyny BMW. Do żadnej z nich papież nie wsiadł ani razu.
Okazuje się jednak, że rząd kupił ich dużo więcej - według naszych informacji w sumie aż 14. Sześć ekskluzywnych BMW serii "7" oraz osiem terenowych limuzyn BMW "X5". Informacji tych nie chce potwierdzić mjr Ewa Wawryka, rzeczniczka Biura Ochrony Rządu. To BOR robił zakupy. Wawryka zasłania się przy tym tajemnicą państwową i bezpieczeństwem osób ochranianych.

Niezbędne i drogie

Tajemnicą objęta jest również cena nowych limuzyn. W salonie cena BMW serii "7" waha się od 318 do 389 tys. zł. Miary tej nie można jednak przykładać do aut dla VIP-ów. Tylko z zewnątrz przypominają wozy "cywilne". Muszą mieć choćby kuloodporne szyby i pancerz. W związku z tym wyższa jest i cena. Z drugiej strony, przy tak dużym zamówieniu koncerny stosują spore upusty.

- Cena jednego "uzbrojonego" BMW była niższa od ceny auta "nieuzbrojonego" z salonu - zapewnia Wawryka. Odmawia jednak podania ceny limuzyn. - Wszystko odbyło się zgodnie z prawem - dodaje tylko.

Nam udało się jednak dowiedzieć, że za nowe auta dla VIP-ów BOR zapłacił w sumie przeszło 4 miliony zł.

Pieniądze te pochodziły ze specjalnej puli, którą rząd przeznaczył na zorganizowanie i zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego. 23 kwietnia tego roku ministrowie przekazali na ten cel z rezerwy budżetowej państwa 8 mln zł.

Fundusze te miały pokryć koszty udziału policjantów i innych służb w zabezpieczaniu wizyty Jana Pawła II oraz "zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia". Teraz dopiero wychodzi na jaw, że niezbędne wyposażenie to nowe limuzyny dla notabli.

Bez przetargu

Na dodatek wszystko odbyło się bez przetargu! Jak to możliwe, że tak ogromną kwotę BOR wydaje "z wolnej ręki", skoro nawet na zimowe opony robi przetarg?

W połowie maja u prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który w pewnych przypadkach może zwalniać instytucje państwowe z konieczności przeprowadzania przetargów, pojawił się wniosek o zezwolenie na kupno "środków transportu na potrzeby papieskiej pielgrzymki" bez koniecznych procedur. Uzasadnienie? Czasu jest mało, auta, które BOR ma w dyspozycji, już się zużyły, a BMW to sprawdzona marka i ludzie są przeszkoleni do obsługi oraz serwisu.

Na początku jednak zgody nie było. Prezes urzędu udzielił jej w końcu w połowie lipca, kiedy na przeprowadzanie przetargu rzeczywiście czasu już było za mało. Według Anity Wichniak-Olczak, rzeczniczki urzędu, zgodę wreszcie wydano, bo... wniosek był odpowiednio uzasadniony.

NIK sprawdzi

Ostatecznie wszystko więc odbyło się zgodnie z prawem. Czy rzetelnie? Może to teraz jedynie ocenić Najwyższa Izba Kontroli.

- Na razie nie planujemy kontroli w tej sprawie - mówi nam Małgorzata Pomianowska, rzecznik Izby. - Jeśli jednak coś nie jest w porządku, to z pewnością wykryjemy to przy okazji corocznej kontroli budżetowej.(|563 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : atest94 _DNIA 24-08-2002 - 19:13 | 2707 raz(y) oglądano.
artykułów : Kupowanie w sklepach internetowych-szybsze, tańsze od tradycyjnego
Internet i komputery W sieci zakupów

Zakupy przez Internet mają tę przewagę nad tradycyjnymi, że nie trzeba biegać po sklepach. Wystarczy mieć dostęp do Internetu i oczywiście trochę gotówki.
Zakupy przez Internet to niezwykłe przeżycie. Nie dość, że należy wybrać coś z tysięcy produktów, które można zobaczyć wyłącznie na zdjęciach, to jeszcze pokonać barierę techniczną. Dla naturalnej blondynki, która żyje na bakier z nowinkami technicznymi, jest to prawdziwe wyzwanie. Ale udało się!
Wirtualne zakupy budziły we mnie do tej pory paniczny lęk i niepewność. Czy dotrą do mnie te produkty, które sobie wybrałam, kto mi je dostarczy i w jaki sposób za nie zapłacę.

Znaleźć sklep...
Wpisywanie danych mojej karty kredytowej w dobie szalejących w sieci hackerów wydało mi się mało rozsądne. Ale gdy okazało się, że można zapłacić przy odbiorze, postanowiłam zrezygnować ze sklepowych półek i wybrać się na zakupy z myszką w dłoni.
Całą operację zaczęłam od znalezienia i wybrania sklepów internetowych. Bez problemu odszukałam je dzięki wyszukiwarce www.google.com.pl. Na stronach internetowych w formularz wpisałam hasło: "zakupy przez Internet". Po chwili pojawiło się mnóstwo linków, dzięki którym znalazłam sklepy z najróżniejszymi produktami. Od jedzenia, zabawek, książek, płyt, po artykuły erotyczne, bieliznę, meble, artykuły AGD i RTV. Było w czym buszować. Dobrym sposobem dotarcia do sklepów jest również www.onet.pl, w dziale "Pasaż".

...i wybrać zakupy
Najbardziej zainteresowały mnie sklepy z: bielizną, książkami, płytami i jedzeniem. Ponieważ wirtualnych kramów było naprawdę wiele, postanowiłam skorzystać z tych, do których można nie tylko wysłać e-maila, ale również zadzwonić.

Bez kłopotu
Sposób robienia zakupów jest w różnych sklepach podobny i prosty.
Właśnie ten brak kłopotów technicznych był dla mnie największym zaskoczeniem. Klikając myszką na wybrany produkt wrzuca się go do tzw. koszyka. Kiedy wybierzemy już to co nas interesuje, do odpowiedniego formularza powinniśmy wpisać swoje dane. Zwykle jest to: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon i adres e-mailowy. I to wszystko! Po kilku dniach (zwykle 2-15 dni) możemy spodziewać się, że do naszych drzwi zapuka listonosz lub kurier. W zależności od tego, jaką formę dostarczenia przesyłki wybierzemy. (Uwaga! Kurier jest zawsze droższy, ale za to szybszy). .

W tych wirtualnych sklepach byliśmy

www.totu.com
Zakupy zaczęły się od wpisania do formularza kodu pocztowego, a następnie kliknięcia w pole "wejdź do sklepu". Po chwili pojawiły się branże, z których mogłam wybrać to, co mnie interesuje. Zamówiłam pizzę, herbatę i sałatkę. Wpisałam swoje dane i określiłam termin dostawy. Choć zakupy mogły do mnie dotrzeć już po dwóch godzinach, wybrałam 14 sierpnia godzinę 9 rano.
Po chwili dostałam e-maila z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Godzinę później zadzwoniła do mnie sympatyczna pani z informacją, że właśnie się skończyła herbata i czy życzę sobie jakiś inny napój. Wybrałam colę. 14 sierpnia, punktualnie o godzinie 9 miałam w domu wszystko, co zamówiłam. Przemiły dostawca miał wydać resztę. Zakupy kosztowały 10,60 zł, a koszt dowozu wynosił 19 zł.

www.mcprodukt.com.pl
To sklep z bielizną, w którym każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Jest z czego wybierać - oferta obejmuje m.in. majtki, rajstopy, staniki, halki, kostiumy kąpielowe.
Skusiłam się na figi damskie zwane popularnie stringami. Czarne ze wzorkiem za 18 zł. Tu również przyszedł list zwrotny, że zamówienie zostało przyjęte. I w tym przypadku miałam okazję rozmawiać z przedstawicielem sklepu, który uprzejmie powiadomił mnie, że muszę coś jeszcze wybrać, by wartość zakupu przekroczyła 30 złotych.
Zaproponowałam, by wybrał za mnie. Dwie pary eleganckich majtek dotarły do mnie po czterech dniach. Kosztowały 33 zł, plus 8,50 za opłatę pocztową.

www.merlin.pl
To prawdziwa składnica książek, płyt, a także zabawek, gier komputerowych i akcesoriów komputerowych. Droga dokonywania zakupów taka sama: kliknięcie w wybrany produkt, "wrzucenie" go do koszyka, wpisanie danych, wybranie sposobu dostarczenia przesyłki, a na koniec zapłata przy odbiorze. Wybrałam płytę Marleny Dietrich i książkę, której tytuł mnie zaintrygował "Koszmarny Karolek i nawiedzony dom". Zakupy kosztowały 20 zł, a dostawa przesyłką kurierską 12 zł. Towar dostarczono mi w ciągu dwóch dni. Robiąc zakupy w tym sklepie warto zwrócić uwagę na czas realizacji podany obok wybranego produktu. Zwykle jest to 3-5 dni, ale zdarzają się produkty, które tak jak w moim przypadku, mają szybszy, bo 24-godzinny czas realizacji.

Warto wiedzieć
Robiąc zakupy w Internecie warto wiedzieć, że:
. lepiej korzystać z tych sklepów, do których można się również dodzwonić;
. jeśli nie znasz sklepu, lepiej nie płać kartą kredytową;
. zapoznaj się z zasadami sprzedaży i regulaminem sklepu.
Zwykle w dziale FAQ są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zorientuj się, czy masz możliwość zwrotu lub reklamacji produktów;
. zorientuj się, ile kosztuje przesyłka, czy za transport nie zapłacisz więcej niż za towar. Ze względu na koszt transportu, warto robić rzadziej większe zakupy. .
Katarzyna Zielonka

(|788 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : atest94 _DNIA 23-08-2002 - 07:01 | 2224 raz(y) oglądano.
artykułów : Za wypadek przy pracy - Można posiedzieć
Wypadki -przykłady

Oskarżeni nie przyznają się do winy
Właściciel zakładu eksploatującego kruszywo oraz dwaj kierownicy odpowiedzą przed krakowskim sądem za spowodowanie katastrofy budowlanej, w której zginął człowiek. Grożą im kary do 5 lat więzienia.

Do wypadku doszło 14 maja ubiegłego roku. Tego dnia na teren Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Nowej Hucie przyjechał Tadeusz K., by kupić surowiec potrzebny do inwestycji. Gdy ładował towar do samochodu, przygniotła go żelbetowa płyta drogowa, która stanowiła część ogrodzenia, w którym było magazynowane kruszywo. Mężczyzna doznał obrażeń klatki piersiowej i brzucha oraz złamania obu nóg. Po kilku godzinach zmarł w Szpitalu im. Żeromskiego.

W śledztwie ustalono, że w 1999 roku, na polecenie właściciela, teren zakładu został podzielony dwoma betonowymi ścianami ułożonymi w kształcie litery L. W miejscu ich połączenia, w narożniku, umieszczono żelbetową płytę drogową o długości 3 metrów i szerokości 1,5 metra, która miała uniemożliwiać wysypywanie się kruszywa na zewnątrz. Płyta nie została jednak w żaden sposób połączona z betonowymi ścianami.

Powołany biegły stwierdził, że zastosowanie płyt drogowych jako części ścian jest niedozwolone. Według niego, przy stawianiu konstrukcji popełniono wiele błędów budowlanych, powodując zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia wielu osób. Błędy mógł wytknąć nadzór budowlany, ale konstrukcja była samowolą budowlaną.

W sprawie oskarżono trzy osoby: właściciela zakładu i dwóch podległych mu kierowników. Odpowiedzą oni przed sądem za spowodowanie katastrofy budowlanej, w której zginął człowiek.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Wyjaśnienia złożył tylko jeden z kierowników. Stwierdził, że nie miał pojęcia, o tym, że w narożniku jest umieszczona żelbetowa płyta, bo zasłoniła ją hałda kruszywa. Kierownik utrzymuje też, że kilka razy mówił pracodawcy o konieczności zgłoszenia obiektu do nadzoru budowlanego.(|281 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : atest94 _DNIA 23-08-2002 - 06:49 | 2279 raz(y) oglądano.
artykułów : ZUS recydywista
Praca

Choć raz już przegrał w NSA, znowu nie chce udostępnić nam list dłużników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal nie chce informować o dłużnikach uchylających się od płacenia składek. Wczoraj poprosiliśmy o listę małych firm i instytucji, które uchylają się od płacenia składek za swoich pracowników. Zainspirowali nas do tego nauczyciele z jednej z gmin w Małopolsce, którzy twierdzą, że od marca nie mają opłacanych składek. Sądziliśmy, że interesujące nas informacje otrzymamy bez większych problemów; w 2000 roku Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z "Dziennikiem Polskim", że prasa - zgodnie z konstytucją - urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
Naczelny Sąd Administracyjny nakazał prezesowi ZUS ujawnienie nam wykazu firm, które nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeżeli i teraz prezes ZUS-u odmówi nam dostępu do informacji, znowu pozostanie nam tylko sąd.

Przed dwoma laty skierowaliśmy sprawę do NSA, bo ZUS konsekwentnie odmawiał nam udostępniania list dłużników; powoływał się wtedy na zapisy prawa oraz przekonywał, że dojdzie do "okropnych sytuacji", jeśli lista taka zostanie upubliczniona.

Sąd nakazał ZUS-owi przekazać nam te listy, "Dziennik" je opublikował - i nic złego się nie stało. Byliśmy pewni, że pierwsze lody zostały przEłamane i teraz uzyskiwanie list dłużników nie będzie już stanowiło problemu.

Nic z tego. Wczoraj poprosiliśmy centralę ZUS w Warszawie oraz jego oddziały w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu o udostępnienie nam wykazu "małych" dłużników oraz skali ich zadłużenia wobec ZUS.

Zainspirowali nas nauczyciele z jednej z małopolskich gmin, prosząc "Dziennik" o pomoc, gdyż samorząd - według ich relacji - nie ma pieniędzy na opłacanie składek, a oni martwią się o swoje przyszłe emerytury.

Informacji tych nie zdołaliśmy jednak potwierdzić: skarbnik gminy nie chciał z nami rozmawiać na ten temat i odesłał nas do burmistrza, który wczoraj nie miał czasu na rozmowę z "Dziennikiem" (będziemy próbowali także dzisiaj). Sygnał od Czytelników postanowiliśmy zatem zweryfikować w ZUS-ie, prosząc równocześnie o wykaz innych instytucji i niewielkich firm, które nie płacą składek.

Wykazu nie dostaliśmy. Aleksandra Bełkowska z biura prasowego warszawskiej centrali ZUS powiedziała nam, że nie jest prowadzona kategoryzacja zadłużenia według wielkości firm; niezależnie od tego, odpowiedzi na nasze pytanie i tak nie uzyskalibyśmy, bo - zdaniem naszej rozmówczyni - zabrania tego art. 50, ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego mogą być udostępnione sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, komornikom sądowym oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń Emerytalnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Odpowiedzieliśmy, że wcale nie żądamy wglądu w indywidualne konta i przypomnieliśmy, że NSA w analogicznej sprawie przyznał nam rację i nakazał ZUS-owi przekazanie "Dziennikowi" list dłużników. Usłyszeliśmy na to, że była to "sprawa jednorazowa"; ZUS ujawnił wówczas listę dłużników, ale nie ma obowiązku czynić tego ponownie. W podobnym tonie wypowiedział się Olaf Rzegotko z krakowskiego oddziału ZUS; żadnych informacji nie otrzymaliśmy także w Tarnowie i Nowym Sączu.

W tej sytuacji nie możemy, niestety, pomóc obawiającym się o swoje emerytury Czytelnikom, którzy myśleli, że upublicznienie sprawy zmobilizuje ich pracodawców do uregulowania zaległych składek. Ile jest takich osób? Nie wiadomo, ale zapewne wielu zainteresowanych w ogóle nie wie, że ich pracodawcy nie płacą za nich składek. A ZUS - z przyczyn całkiem niezrozumiałych - chroni niesolidnych płatników, utrudniając tym samym obywatelowi dochodzenie swoich praw.

W 2000 r. w procesie z ZUS-em przed NSA reprezentowała nas dr Ewa Nowińska z Instytutu Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekonywała wtedy sędziów tymi słowy: "Jakiż to prawnie chroniony interes zostanie narażony na szkodę, szczególnie w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy systematycznie łamie publicznoprawne zobowiązania z oczywistą i poważną szkodą dla własnych pracowników i całego społeczeństwa, z którego podatków uzupełniane są gigantyczne zaległości finansowe wielu państwowych podmiotów gospodarczych? Prawnie chroniony interes ma ten, kto płaci składki oraz ubezpieczeni".

Poprosiliśmy dr Nowińską o komentarz do przedstawionego wczoraj "Dziennikowi" stanowiska ZUS. - Gdyby interpretować wyrok dosłownie, to odnosił się on w istocie do tego jednego przypadku udostępnienia "Dziennikowi" list dłużników. ZUS zapomina jednak, że decyzje Naczelnego Sądu Administracyjnego wyznaczają linię orzecznictwa: NSA jednoznacznie domaga się systematycznego udzielania prasie takich informacji. Ponadto ZUS zdaje się nie zauważać, że w styczniu tego roku weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, która znacznie poszerzyła zakres informacji, do udzielania których zobowiązane są instytucje publiczne - powiedziała nam dr Ewa Nowińska.

W najbliższych dniach wystąpimy do prezesa ZUS z pisemną prośbą o udostępnienie nam list dłużników. Jeżeli znowu otrzymamy odpowiedź odmowną, znowu pójdziemy do sądu.

DOROTA STEC-FUS


Komentarze
ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI, dyrektor Obserwatorium Wolności Mediów: - Tego rodzaju informacje powinny być jawne; obywatel i prasa muszą mieć możliwość dostępu do nich. Niestety, w Polsce nie ma dobrej praktyki w tej dziedzinie. Ciągle docierają do mnie sygnały, że zwłaszcza władze lokalnego samorządu są niesłychanie oporne w udostępnianiu informacji. To naprawdę poważny problem, nie tylko dla mediów. Twierdzę, że to w zasadzie sytuacja beznadziejna, bo w najlepszym razie można wygrać proces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale i tak często niewiele z tego wynika. Dlaczego? Bo nie dość, że procedura trwa koszmarnie długo, to zdarza się, że urząd i tak robi swoje, czyli nie chce wykonać orzeczenia NSA. Efekt jest taki, iż obywatel nie może zajrzeć do wielu dokumentów. Najgorsza jest tu Ustawa o ochronie danych osobowych, która jest interpretowana w taki sposób, iż obejmuje niemal wszystko. A przecież miała być tylko pewnym instrumentem, który dbałby o to, żeby ważne informacje na nasz temat nie wyciekały tam, gdzie nam to może zaszkodzić. Wiele nie pomogła też w tym względzie obowiązująca od początku roku Ustawa o dostępie do informacji. Za mało obowiązków nakłada ona bowiem na organy władzy publicznej, a terminy są takie, że nikomu to nie pomaga.

JULIA PITERA, szefowa Transparency International Polska: - Odmowa podania takich danych to skandal. Dostęp do informacji, które są związane z funkcjonowaniem życia publicznego, nie jest wymysłem wścibskich dziennikarzy, ale standardem obowiązującym w demokratycznych krajach. Także dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje udzielanie takich informacji, bo tylko jawność decyzji i działań władz, które dysponują naszymi pieniędzmi, pozwala na właściwe funkcjonowanie państwa. Wszelka odmowa podania takich danych rodzi uzasadnione podejrzenie, że dzieją się tam jakieś nieprawidłowości. W tym przypadku niepłacenie składek obciąża nas wszystkich, a szczególnie działa na szkodę tych nauczycieli.

KRZYSZTOF DZIERŻAWSKI, ekspert Centrum im. Adama Smitha:

- Pewne informacje muszą być dostępne, ale chciałbym powiedzieć też o przyczynach tego zjawiska. Otóż podatek na ZUS jest, moim zdaniem, tak okrutny, iż wiele firm czy organizacji nie jest go w stanie płacić. Nie płaci składek oczywiście kosztem innych. Haracz na ZUS doprowadza jednak wiele firm do upadku. Znikają z rynku, bo obciążenia są nie do wytrzymania. A jak ktoś składek nie płaci, to oczywiście nie chce się tym chwalić.(|1123 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : azbest1 _DNIA 22-08-2002 - 23:44 | 3572 raz(y) oglądano.
Praca Azbest i jego zastosowanie Zagrożenia zdrowotne pracowników Rodzaje wyrobów zawierających azbest

(Cały artykuł: 'Azbest' |19 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


<   111212223242526272829303132   >

Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,633584022522 sekund.