BHP Europejskie [1]: UE.Nowe wymogi dotyczące towarów.Handel [2]

Autor : prawoochrony Dodano: 12-02-2004 - 04:59
NOWE PRZEPISY [3]
Bezpieczny produkt


Polska wstępując do Unii Europejskiej musi przyjąć surowe wymagania, dotyczące wytwarzania produktów – zgodnych z zasadniczymi wymaganiami, które obowiązują w państwach członkowskich. Tylko takie produkty mogą znaleźć się na rynku i trafić do konsumenta. Czuwać nad tym ma system nadzoru gwarantujący, że wyroby wprowadzone na rynek są bezpieczne dla ich użytkowników.

Efektywnie działający system nadzoru rynku chroni także przedsiębiorców, przyczyniając się do znoszenia barier technicznych w handlu i eliminując nieuczciwą konkurencję. Produkt spełniający wszelkie wymagania zawarte w określonych przepisach może swobodnie „krążyć” po wspólnym rynku i żadne państwo nie ma prawa zakazać obrotu nim. Dzięki opracowaniu polskich rozwiązań, opartych na przepisach Unii Europejskiej, rodzimy przedsiębiorca będzie miał zagwarantowany swobodny dostęp do rynku Wspólnot. Zarówno w Unii, jak i w Polsce istnieje wiele przepisów określających obowiązki producenta względem wytwarzanych towarów. Należy tu wymienić m.in.: przepisy oparte o dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów czy przepisy wprowadzające w życie dyrektywy nowego podejścia (naszą ustawę o systemie oceny zgodności oraz szczegółowe przepisy wykonawcze). Trzeba tu podkreślić, że polskie prawo jest tworzone w oparciu o regulacje unijne, większa część naszych uregulowań już obowiązuje, a pozostałe wejdą w życie 1 maja 2004 r. (np. obowiązek poddania wyrobu ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami czy umieszczanie symbolu CE), po akcesji Polski do Unii Europejskiej.


Symbol CE

Większość dyrektyw nowego podejścia nakłada na przedsiębiorcę obowiązek umieszczenia na produkcie symbolu CE. Pozostałe nie zawierają takiego wymogu lub zakładają nawet możliwość umieszczenia innego znaku. Produkty wymagające obowiązkowego oznakowania symbolem CE to wyroby objęte m.in. zakresem dyrektyw dotyczących: zabawek, sprzętu elektrycznego, produktów budowlanych, sprzętu medycznego, dźwigów (wind), sprawności chłodziarek i zamrażarek domowych. Wyroby, na których nie umieszcza się znaku CE, wskazane są np. w dyrektywach dotyczących: opakowań i odpadów opakowań, emisji hałasu czy transeuropejskiego systemu szybkiej kolei. Natomiast dyrektywa o wyposażeniu morskim zakłada umieszczenie na produktach zupełnie innego znaku.

Generalnie jednak, zabrania się wprowadzania na rynek produktów bez symbolu CE, jeżeli istnieje wymóg takiego oznakowania.


Szanse i zagrożenia
dla polskiego przedsiębiorcy

W związku z wejściem Polski do Unii przed polskimi przedsiębiorcami otwierają się szanse, ale także i zagrożenia. Do szans można zaliczyć możliwość m.in.:

• zaistnienia na wspólnym rynku, dotyczy to zwłaszcza produkujących dotychczas wyłącznie na rynek polski,
• zintensyfikowania współpracy z firmami z państw „piętnastki”,
• rozwoju firm, poprzez zwiększenie inwestycji ze strony inwestorów zagranicznych,
• swobodnego wyboru rozwiązań technicznych przyjmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
• obniżenia kosztów związanych z oceną zgodności.

Zagrożeń natomiast należy upatrywać m.in. w możliwości:

• obniżenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na polskim rynku wobec gotowej oferty firm z Unii,
• pozostania wytwórców z zapasami produkcji, których nie będzie można sprzedać,
• upadku wielu polskich firm zajmujących się procesem oceny zgodności czy wręcz wyeliminowania polskich jednostek zajmujących się tym zagadnieniem w wyniku opóźnienia ich notyfikacji do 1 maja 2004 roku,
• znacznego zwiększenia kosztów oceny zgodności w pierwszym okresie.


Trzeba przygotować się do nowych wymogów

Producent musi więc dołożyć wielu starań, aby jego wyrób znalazł się na rynku. Nagrodą jest możliwość swobodnej sprzedaży danego towaru na terenie całej Unii Europejskiej. Produkt wytworzony zgodnie z przedstawionymi wymaganiami nie będzie stanowił zagrożenia dla konsumentów, będzie bezpieczny, a więc producent nie będzie musiał obawiać się interwencji organów nadzoru rynku.

Polscy przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że już teraz trzeba przygotowywać się do uczestniczenia we wspólnym rynku i do wytwarzania produktów zgodnie z unijnymi wymaganiami. Mamy tu na myśli zapoznanie się, już teraz, z nowymi przepisami oraz stosowanie ich podczas procesu produkcji w celu dostosowania wytwarzania produktów do wymogów wspólnotowych. Takie podejście niewątpliwie korzystnie wpłynie na zaistnienie polskich producentów na rynkach Unii po 1 maja 2004 r. Dobre przygotowanie naszych przedsiębiorców zadecyduje o ich pozycji wśród wspólnotowych konkurentów.

Natomiast brak tego typu działań spowoduje, że w momencie wejścia naszego kraju do grona państw Unii, polscy przedsiębiorcy będą się musieli dopiero uczyć, a nie aktywnie uczestniczyć we wspólnym rynku europejskim. Niewątpliwie lata doświadczeń producentów z państw „piętnastki” dają im pewną przewagę. Jeżeli jednak polscy przedsiębiorcy zrozumieją, że unijny rynek jest dla nich ogromną szansą i wcześniej przystosują się do działania według nowych reguł, szybko staną się poważną konkurencją dla producentów z dotychczasowych państw Wspólnoty.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się [4]
Links
  [1] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=7
  [2] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&file=article&sid=861
  [3] http://www.bhpekspert.pl/index.php?name=News&catid=&topic=71
  [4] http://www.bhpekspert.pl/user.php