VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 maja 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 53 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: WYKONUJEMY WNIOSKI O POZWOLENIA ZINTEGROWANE Autor : bhpekspert
Ochrona Środowiska
Przedsiębiorcy prowadzący instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, są zobowiazani do uzyskania tak zwanego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 201 ustawy ? Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Przedsiębiorcy prowadzący instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, są zoobowiązani do uzyskania tak zwanego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 201 ustawy ? Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

I. Co to jest IPPC ? pozwolenie zintegrowaneSkrót IPPC oznacza Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (z angielskiego: Integrated Pollution Prevention and Control). Jest to kompleksowe pozwolenie, którego posiadacz nie musi starać się o osobne pozwolenia czy zgody na zanieczyszczanie środowiska, na przykład na emisję pyłów czy odprowadzanie ścieków.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest skutkiem wdrożenia do polskiego prawa ochrony środowiska postanowień dyrektywy 96/61/EC, zwanej w skrócie Dyrektywą IPPC (Council Directive of 24 September 1996 on Integrated Pollution Prevention and Control).

Jest to unijna dyrektywa mająca na celu ograniczanie różnorodnych zanieczyszczeń.


Pozwolenie zintegrowane określa:

wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji,

dopuszczalny poziom hałasu,

warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach,

warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji (jeżeli z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym odprowadzane są ścieki)

warunki poboru wód (na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo wodne).Ponadto pozwolenie zintegrowane powinno określać:

rodzaj prowadzonej działalności,

sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,

sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko,

wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej, jeżeli nie wynika on z odrębnych przepisów,

sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane.II. Kto ma obowiązek uzyskać pozwolenie IPPC


Minister Środowiska określił w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Z rozporządzenia wynika, że obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęte są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa z przemysłu hutniczego, metalurgicznego, energetycznego, gospodarki odpadami, ale również wiele mniejszych firm, w tym związanych z rolnictwem i hodowlą ? takich jak ubojnie, mleczarnie, chlewnie, itp.

Dokładna specyfikacja (rodzaj i wielkość) instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymieniona jest w załączniku znajdującym się na końcu tego tekstu.

III. Jak można uzyskać pozwolenie zintegrowanePrzed uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego przedsiębiorca starający się o nie musi przeprowadzić szereg analiz określających wpływ jego działalności na środowisko. Ponadto ma obowiązek opracować w porozumieniu z administracją wojewódzką lub powiatową plan minimalizacji szkodliwego wpływu swojej firmy na środowisko.Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musi wypełnić skomplikowany formularz. Oprócz obowiązkowych danych, jakie zawierać musi wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (określonych w wymaganiach do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód), wniosek ten powinien także zawierać informacje o:


oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,

istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko.

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane muszą również spełnić wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT ? Best Available Technique). Łączy sie to często z koniecznością wprowadzenia modernizacji dotychczas stosowanych technologii lub całkowitą ich wymianą, dlatego przedsiębiorcy mają na to czas do 2007 roku.

Najlepsza Dostępna Technika powinna uwzględniać:

rachunek kosztów i korzyści,

czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji,

zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum,

podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska.

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest starosta, a w sprawach związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko właściwy wojewoda.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego przedkłada kopię wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki Ministrowi Środowiska.

IV. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego powinni wziąć pod uwagę fakt, że procedura wykonania niezbędnych analiz przed opracowaniem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz samo przygotowanie wniosku może zająć wiele miesięcy, podobnie jak rozpatrywanie wniosku przez właściwe urzędy.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą je uzyskać przed 1 stycznia 2004roku.


UWAGA Kto nie uzyska takiego pozwolenia, a jest do tego zobowiązany polskim prawem, będzie musiał zawiesić działalność.!!!!!!


Natomiast na spełnienie wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki przedsiębiorcy mają czas do 30 października 2007 roku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736) określa późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r. :

Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.Terminy rozpoczęcia użytkowania instalacjii.Terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

1 W przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt
Termin rozpoczęcia użytkowania instalacjii po dniu 30.10.2000 r.Termin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. Termin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego 30.06.2006 r.

2 W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
2.1 do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.2 do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.3 do obróbki metali żelaznych:
a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.
b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.
c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.4 do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.5 do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.6 do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metal
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

2.7 do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

3 W przemyśle mineralnym:
3.1 do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę i
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2004 r.

3.2 do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.

3.3 do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

3.4 do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

3.5 do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

3.6 piece koksownicze
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

4 W przemyśle chemicznym:
4.1 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.2 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.3 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.4 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.5 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.6 do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.7 do rafinacji ropy naftowej lub gazu po
dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

4.8 do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

5 W gospodarce odpadami:
5.1 do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.09.2006 r.

5.2 do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.09.2006 r.

5.3 do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.09.2006 r.

5.4 do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.04.2007 r.

6. Inne:
6.1 do produkcji:
a) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.
b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.

6.2 do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.

6.3 do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.06.2006 r.

6.4 do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.06.2006 r.

6.5 do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:
a) z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.06.2006 r.
b) z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.06.2006 r.

6.6 do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 30.06.2006 r.
6.7 do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.
6.8 do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40.000 stanowisk dla drobiu
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2005 r.
b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2004 r.
c) 750 stanowisk dla macior
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2004 r.

6.9 do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

6.10 do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację
po dniu 30.10.2000 r. 30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r. 31.12.2006 r.

Objaśnienia:
i W przypadku instalacji, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 30 października 2000 r., a następnie poddano je istotnej zmianie w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 175, poz. 1693) powodującej konieczność ponownego oddania do użytku po tej dacie, terminem rozpoczęcia użytkowania instalacji jest dzień ponownego oddania jej do użytku; w pozostałych przypadkach terminem rozpoczęcia użytkowania instalacji jest dzień pierwszego oddania instalacji do użytku.
ii Z wyjątkiem instalacji użytkowanych jako instalacje pomocnicze w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym lub w produkcji lub przetwórstwie produktów spożywczych, dla których terminem do uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest odpowiednio termin określony dla tych rodzajów instalacji.

V. Informacje
Informacje na temat pozwolenia zintegrowanego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.ippc-ps.pl.


ZAŁĄCZNIK
RODZAJE INSTALACJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI:
1. W przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt (moc liczona z wartości opałowej paliwa na wejściu do instalacji).
2. W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
a) do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej,
b) do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej (największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji) ponad 2,5 tony wytopu na godzinę,
c) do obróbki metali żelaznych:
§ poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na godzinę,
§ kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
§ do nakładania powłok metalicznych z wsadem ponad 2 tony stali surowej na godzinę,
d) do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
e) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
f) do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali,
g) do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
3. W przemyśle mineralnym:
a) do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
b) do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,
c) do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
d) do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
e) do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca,
f) piece koksownicze.
4. W przemyśle chemicznym:
a) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej (węglowodory; pochodne węglowodorów zawierające tlen, siarkę, azot, fosfor i rtęć; związki metaloorganiczne; podstawowe tworzywa: syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie; kauczuki syntetyczne;, barwniki i pigmenty; środki powierzchniowo czynne).
b) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej (gazy: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu; kwasy: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe; zasady: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu; sole: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra; oraz niemetale, tlenki metali lub inne związki nieorganiczne: węglik wapnia, krzem, węglik krzemu)
c) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,
d) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych,
e) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych,
f) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych,
g) do rafinacji ropy naftowej lub gazu,
h) do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznego.
5. W gospodarce odpadami:
a) do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania (największa ilość określonego surowca lub surowców, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji) ponad 10 ton na dobę,
b) do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
c) do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,
d) do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania (największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton.
6. Inne:
a) do produkcji:
§ masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
§ papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
b) do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę,
c) do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobę,
d) do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,
e) do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:
z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka), o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,
z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę,
f) do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę,
g) do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,
h) do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
40 000 stanowisk dla drobiu,
2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
750 stanowisk dla macior,
i) do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (jest to w szczególności: drukowanie, pokrywanie, odtłuszczanie, uszczelnianie, klejenie, malowanie, czyszczenie, impregnowanie), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie,
j) do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację.
Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu, sumuje się. Rozporządzenie nie dotyczy instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych


Na podstawie:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dziennik Ustaw z dnia 1 sierpnia 2002 r. Nr 122, poz. 1055),
Zofia Jóźwiak ?Zintegrowany kłopot? w: Dobra Firma, Rzeczpospolita, wydanie 123/287 z 10.12.2002 r.,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736).

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska
POZWOLENIA ZINTEGROWANE
Polska w Unii Europejskiej to przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego hutnictwa i przemysłu metalurgicznego, przemysłu chemicznego, przemysłu mineralnego: m.in. instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych gospodarki odpadami, przemysłu i produkcji związanej z rolnictwem i hodowlą które są zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska.
Firma nie posiadająca pozwolenia zintegrowanego oraz nie spełniająca wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) będzie musiała, zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62/2001, pozycja 627 z późniejszymi zmianami)zaprzestać działalności.
BHP-EKSPERT opracowuje dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.


Oceniamy technologię pod kątem dotrzymania wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), Proponujemy działania organizacyjno -inwestycyjne dostosowujące instalacje do wymagań prawnych


OFERUJEMY:


Niezbędne pomiary wielkości zanieczyszczeń i hałasu.

Zakresem prac obejmujemy wszystkie aspekty środowiskowe także gospodarkę wodną i odpadami.

Prace rozpoczynamy wizją lokalną przedsiębiorstwa.

Inwentaryzujemy i oceniamy stan technicznego urządzeń oraz zbieramy dane środowiskowe

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy zgodnie zobowiązującymi przepisami i ustawami

"Prawo ochrony środowiska", "O odpadach" oraz "Prawo wodne" wraz z aktami wykonawczymi.

Bierzemy aktywny udział w postępowaniu prawnym o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Nasz udział to między innymi negocjacje i uzgodnienia z organami administracji państwowej Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, Starostą.

ZAPRASZAMY

INFORMACJE DODATKOWE tel.501-700-846 lub

Kontakt:bhpekspert@pro.onet.plWytyczne do sporządzenia wniosku o pozwolenie zintegrowane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod bezpośrednim adresem:Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 30.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./ Cena sporządzenia wniosku mieści się w granicach od 30.000 do 220.000 PLN. /słownie od trzydzieści do dwieście dwadzieścia tysięcy PLN./Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
INDIE 2015


Nasza nowa strona


Kodeks pracy


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 330
Komentarzy: 1


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,247678995132 sekund.