VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 24 kwietnia 2024
KONTAKT Z NAMI

Robert Łabuzek
+48501700846
 
Masz problem z BHP
szukasz odpowiedzi ?
Szybko i gratisowo otrzymasz poradę
zadzwoń lub napisz na maila.

Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Ewidencja odpadów Autor : God
Ochrona Środowiska

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z mocy prawa i powinien ją prowadzić również podmiot, który nie dopełnił innych wymagań związanych z gospodarką odpadami np. nie uzyskał wymaganej w tym zakresie decyzji. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.


Ewidencję obowiązany jest prowadzić:


 • posiadacz odpadów,   

 • prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów.  

 • Wyjątki stanowią:  1. wytwórca odpadów komunalnych,

  2. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, niebędąca przedsiębiorcą, wykorzystująca odpady na własne potrzeby,

  3. właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane w celach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 ustawy o odpadach (tj. w rolnictwie lub do uprawy roślin).  


  Dodatkowe zwolnienia wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.


  Katalog odpadów


  Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

  lp  Rodzaj odpadów  Kod odpadów


     Ilość odpadów [Mg]


     1.


     Odpadowa masa roślinna


     02 01 03


     bez ograniczeń


     2.


     Odchody zwierzęce


     02 01 06


     bez ograniczeń


     3.


     Odpady kory i korka


     03 01 01


     do 10


     4.


     Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04


     03 01 05


     do 10


     5.


     Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17


     08 03 18


     do 0,1


     6.


     Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe


     13 02 08*


     do 0,01


     7.


     Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


     15 02 03


     do 0,1


     8.


     Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


     16 02 13*


     do 0,005


     9.


     Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


     17 01 01


     do 5


     10.


     Gruz ceglany


     17 01 02


     do 5


     11.


     Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia


     17 01 03


     do 5


     12.


     Drewno


     17 02 01


     do 5


     13.


     Szkło


     17 02 02


     do 5


     14.


     Tworzywa sztuczne


     17 02 03


     do 5


     15.


     Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03


     17 05 04


     do 5


     16.


     Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01


     17 08 02


     do 5


   

  Pełna ewidencja odpadów obejmuje 2 dokumenty:   1. kartę ewidencji odpadu,

  2. kartę przekazania odpadu.  


  Uproszczoną ewidencję odpadów (obowiązek prowadzenia tylko karty przekazania odpadów) prowadzi:  1. prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów,

  2. zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,

  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.  


  Ewidencja ma być prowadzona zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, powinna pozwalać na ustalenie ilości i jakości odpadów, a ponadto:  1. w przypadku wytwórcy odpadów – ma obejmować miejsca przeznaczenia odpadów;  

  2. w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia.  


  Osiągnięcie tych celów zapewniają ustalone wzory ww. dokumentów ewidencyjnych. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w ramach ewidencji została wyodrębniona ewidencja komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach oraz ewidencja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


  Dla większości posiadaczy odpadów przeznaczona jest karta ewidencji odpadu (zawarta w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów) oraz karta przekazania odpadu (zawarta w załączniku nr 4do ww. rozporządzenia).


  Karta ewidencji odpadu służy udokumentowaniu ilości odpadów danego rodzaju, które w danym miesiącu „są posiadane” przez danego posiadacza (tj. zostały przez niego wytworzone lub przyjęte od innych posiadaczy odpadów) i wskazaniu dalszego postępowania z tymi odpadami (tj. zagospodarowanie we własnym zakresie lub przekazanie innym posiadaczom odpadów). Karta ewidencji obejmuje odpad tylko jednego rodzaju. Wpisy w karcie ewidencji odpadu są prowadzone sumarycznie dla danego miesiąca kalendarzowego. Np. podmiot, który prowadzi kotłownię i w sezonie grzewczym codziennie wytwarza żużle i popioły, wpisuje do karty ewidencji odpadu zbiorczą ilość żużli i popiołów wytworzonych łącznie w danym miesiącu. Jeżeli podmiot wytwarza wiele rodzajów odpadów, dla każdego z nich prowadzi odrębną kartę ewidencji odpadów. Jeżeli posiadacz odpadów przetwarza odpady (tzw. odpady pierwotne) i w wyniku jego działalności powstaje nowy rodzaj lub rodzaje odpadów (tzw. odpady wtórne) - dla każdego rodzaju odpadów pierwotnych i odpadów wtórnych wymagana jest odrębna karta ewidencji odpadów.
  Wypełnianie KARTY EWIDENCJI ODPADU.- ani ustawa o odpadach, ani rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów nie określają zasad nadawania numeru; numer nadaje więc posiadacz według określonych przez siebie zasad, tak by możliwa była identyfikacja każdej karty.


  Nr karty


  Kod odpadu i rodzaj odpadu – należy podać zgodnie z katalogiem odpadów (który określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów); wskazane byłoby, aby były też zgodne z uzyskanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami lub informacją o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.


  Posiadacz odpadów - zgodnie z ustawową definicją każdy, kto faktycznie włada odpadami: osoba fizyczna – podaje imię i nazwisko, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna – podaje nazwę.


  W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub prowadząca w tym zakresie działalność gminna jednostka organizacyjna.


  Adres – dotyczy również posiadacza odpadów – należy wpisać jego miejsce zamieszkania lub siedziby, a nie miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami.


  Kwadraty oznaczone symbolami wskazują rodzaj prowadzonej działalności - należy odpowiednio zaznaczyć krzyżykiem (symbol X): W-wytwarzanie, Zb-zbieranie, Od-odzysk, Un-unieszkodliwianie odpadów; w przypadku równoczesnego prowadzenia dwóch lub więcej rodzajów działalności zaznacza się wszystkie odpowiednie kwadraty.


  Masę odpadów podaje się w Mg (Megagram, popularnie określany jako tona), co najmniej z dokładnością:  • dla odpadów innych niż niebezpieczne – do pierwszego miejsca po przecinku,

  • dla odpadów niebezpiecznych – do trzeciego miejsca po przecinku.


  Sformułowanie „co najmniej” oznacza, że można podać dokładniejszą masę, a w przypadku posiadania mniejszej masy odpadów niż wymagana dokładność – konieczne będzie dokładniejsze podanie tej ilości. Rozporządzenie nie podaje sposobu zaokrąglania końcówek wykraczających poza podaną dokładność, można więc stosować ogólnie przyjęte zasady.


  Miesiąc - w karcie podaje się te miesiące danego roku kalendarzowego, w których istnieje potrzeba dokonania wpisu, czyli jeżeli w danym miesiącu zostały wytworzone lub przyjęte odpady lub miało miejsce gospodarowanie odpadami we własnym zakresie lub przekazanie następnemu posiadaczowi.


  W konkretnym miesiącu ilość wytworzonych odpadów lub przyjętych od innych posiadaczy nie musi się pokrywać z ilością odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych innemu posiadaczowi. Ważne jest, by ilość ta zbilansowała się w jakimś czasie, nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu należy zwrócić uwagę na wyszczególnienie w odpadach zagospodarowanych samodzielnie elementów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia.


  Nr karty przekazania odpadu – podaje się w przypadku przyjmowania odpadów od innych posiadaczy lub przekazywania odpadów do zagospodarowania innemu posiadaczowi odpadów. Jeżeli przekazaniu odpadów nie towarzyszy karta przekazania odpadu, a ma to miejsce w przypadku ww. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie podaje się numeru karty przekazania odpadu.


  Symbole R i D – symbol R z odpowiednią liczbą od 1 do 15 oznacza odpowiednie procesy odzysku wymienione w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach, symbole D z liczbami od 1 do 16 – procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach. Procesy te powinny być zgodne z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami. Procesy te podaje się wyłącznie w przypadku gospodarowania odpadami we własnym zakresie. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów wskazuje się jedynie fakt przekazania odpadów, natomiast zastosowane procesy odzysku lub unieszkodliwiania wskaże w swojej karcie ewidencji odpadu posiadacz odpadów dokonujący takich procesów. Prowadzący stacje demontażu podaje masę zagospodarowanych we własnym zakresie odpadów, łącznie z wykazaniem masy przedmiotów wyposażenia i części, które przeznacza do ponownego użycia, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzysku i recyklingu.


  Wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach, wypełnia przeznaczoną dla niego kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych (zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów), zaś zakład przetwarzania (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) wypełnia kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zał. nr 3 do ww. rozporządzenia). Przedsiębiorcy ci nie wypełniają natomiast karty ewidencji odpadu (za nr 1 do rozporządzenia), oczywiście w zakresie dotyczącym tylko tych osadów, dla pozostałych odpadów wypełniają kartę ewidencji odpadu. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych oraz karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią rozbudowane modyfikacje zwykłej karty ewidencji odpadów.


  W KARCIE EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ich wytwórca (oczyszczalnia ścieków) oprócz standardowych informacji dotyczących numeru karty, roku kalendarzowego i miesiąca, danych wytwórcy, należy podać informacje nt. rodzaju przeprowadzonej przez wytwórcę obróbki komunalnych osadów ściekowych, składu i właściwości tych osadów (odczyn pH, zawartość: suchej masy, substancji organicznych, azotu ogólnego, w tym amonowego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, metali ciężkich i liczby żywych jaj pasożytów), postaci osadów, masy wytworzonych i zastosowanych osadów, danych następnego posiadacza odpadów stosującego komunalne osady ściekowe, z podaniem jego adresu, miejsca i powierzchni zastosowania osadów i typu gleby.


  W KARCIE EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania podaje informacje dotyczące numeru karty, roku kalendarzowego i miesiąca, swoje dane, z podaniem nie tylko imienia i nazwiska lub nazwy, adresu, telefonu/faksu, zakresu prowadzonej działalności dotyczącej odpadów, ale również numeru rejestrowego, numeru REGON, NIP (o ile je posiada). Numer rejestrowy nadaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonując wpisu do rejestru. Prowadzący zakład przetwarzania podaje również dane dotyczące odpadów przyjętych do przetwarzania – kod odpadu, rodzaj odpadu, numer i nazwa grupy i rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), numer karty przekazania odpadów w postaci zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania oraz masy przyjętego zużytego sprzętu. Następnie zakład przetwarzania wykazuje odpady, które wytworzył w wyniku przeprowadzonego demontażu zużytego sprzętu (kod, rodzaj odpadu oraz masa wytworzonych odpadów) i informacje o gospodarowaniu tymi odpadami z rozbiciem na gospodarowanie we własnym zakresie (masa odpadów, metoda odzysku lub unieszkodliwiania, masa zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia, masa części składowych pochodzących z tego sprzętu przeznaczonych do ponownego użycia) i przekazanie innemu posiadaczowi odpadów (z podaniem masy przekazanych odpadów i numeru karty przekazania odpadów).


  KARTA PRZEKAZANIA ODPADU


  Do dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia z dnia 14 lutego 2006 r., karta przekazania odpadu dokumentowała przekazanie odpadu następnemu posiadaczowi odpadów, którym oprócz prowadzącego działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów mógł być również prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów. Posiadacz przekazujący odpady potwierdzał ich przekazanie, posiadacz przejmujący odpady, w tym transportujący odpady, potwierdzał ich przejęcie. Wskutek nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 29 lipca 2005 r., transportujący (niebędący jednocześnie prowadzącym działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) przestał być traktowany jako posiadacz odpadów, wykonuje wyłącznie usługę transportową (i odpowiada tylko za prawidłowe jej wykonanie). Nie przejmuje odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie odpadami. W ślad za tymi zmianami nastąpiła również zmiana wzoru karty przekazania odpadu. W przypadku zlecania usługi transportowej (przez przekazującego lub przez przejmującego odpady) w karcie przekazania odpadu oprócz danych posiadaczy odpadów i potwierdzenia odpowiednio przekazania lub przejęcia odpadów pojawiają się dane transportującego odpady, który potwierdza wykonanie usługi transportowej.


  Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla:   • posiadacza przekazującego odpady,  

  • posiadacza przejmującego odpady,

  • dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów.  


  Kartę przekazania odpadu wypełnia posiadacz, który przekazuje odpad. W przypadku odpadów komunalnych wytwórcy tych odpadów nie prowadzą ewidencji, a więc również nie wystawiają kart przekazania odpadu. Muszą natomiast mieć umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (lub z gminną jednostką organizacyjną) oraz dowody płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów. Ewidencję, a więc i kartę przekazania odpadu, prowadzi zaś przedsiębiorca (gminna jednostka organizacyjna) odbierający odpady komunalne. Odbierający odpady komunalne nie wystawia karty przekazania odpadu dla odbieranych odpadów, tylko na odpady, które sam przekazuje następnemu posiadaczowi. W przypadku, gdy odbierający odpady komunalne samodzielnie je zagospodarowuje, nie jest wystawiana w żadnym momencie karta przekazania odpadu, a jedynym dokumentem ewidencyjnym jest karta ewidencji odpadu.


  Posiadacz odpadów oraz prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów podaje w karcie przekazania swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, telefon, fax, numer REGON. Numer karty nadaje przekazujący odpady, nie ma ustalonych zasad nadawania tego numeru. Niewątpliwie ma on umożliwić zidentyfikowanie karty przekazania odpadu. Należy podać również rok kalendarzowy. W przypadku zlecania usługi transportowej posiadacz odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu miejsce przeznaczenia odpadów. Rozporządzenie nie rozstrzyga jednoznacznie, który posiadacz odpadów ma wskazać miejsce przeznaczenia odpadów, więc mógłby to być również ten posiadacz, który zleca usługę transportową.


  W karcie przekazania odpadu należy podać informacje dotyczące przekazywanych odpadów: kod i rodzaj odpadu (dana karta może być wystawiona tylko dla jednego rodzaju odpadu) orazi masę przekazywanych odpadów. Masę podaje się w Mg (megagramach) z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku, a dla odpadów niebezpiecznych co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku.


  Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.


  Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi. Jeżeli transport zlecany przez posiadacza odpadów jest zorganizowany w taki sposób, że nie wykonuje go w całości jeden podmiot, tylko dwa lub więcej podmiotów przekazuje sobie kolejno daną partię odpadów – w kolumnie przeznaczonej dla transportującego należy podać wymagane dane i podpisy dotyczące wszystkich kolejnych transportujących (z zachowaniem kolejności transportowania odpadów).


  Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. W karcie przekazania odpadu dopuszcza się alternatywnie podanie albo konkretnej daty przekazania odpadu (jeżeli karta jest sporządzania dla danej partii odpadów), albo miesiąca (w przypadku zbiorczej karty przekazania odpadu).


  Ewidencja odpadów może być prowadzona w tradycyjnej papierowej formie, jak i w systemie informatycznym, pod warunkiem, że jest możliwe poświadczanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.


  Ustawa o odpadach nie precyzuje sposobu prowadzenia ewidencji odpadów przez ich posiadacza, który prowadzi działalność w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami w kilku miejscach. Dotyczy to w szczególności podmiotów mających wyodrębnione jednostki w strukturze organizacyjnej np. oddziały, zakłady. W braku jednolitych zasad wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, poszczególne podmioty mogą stosować własne, najbardziej dla nich dogodne zasady, umożliwiające jednocześnie wykonanie innych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach lub z przepisów odrębnych (np. złożenie zbiorczego zestawienia danych, o którym mowa w art. 37 ustawy o odpadach czy składanie sprawozdań, wystawianie zaświadczeń, o których mowa w przepisach odrębnych). Dlatego też możliwe jest zarówno prowadzenie jednej karty ewidencji odpadów dla całości podmiotu, o ile nie uniemożliwi to złożenia zbiorczego zestawienia danych (które składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów), jak i oddzielnie dla poszczególnych zakładów (miejsc wytwarzania, zbierania lub odzysku lub unieszkodliwiania odpadów). Wydaje się, że bardziej praktyczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych posiadacza odpadów. To samo dotyczy niewyodrębnionych organizacyjnie miejsc prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami.


  Dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów nie przesyła się żadnemu organowi. Posiadacz odpadów i transportujący odpady mają obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Są też obowiązani przedstawić dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w drodze decyzji, może zobowiązać posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.


  Wyżej omówione dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów stanowią podstawę sporządzania dokumentów o charakterze sprawozdawczym i innych dokumentów sporządzanych w związku z wymaganiami w zakresie gospodarki odpadami jak np.:  1. zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, sporządzane na podstawie art. 37 ustawy o odpadach;

  2. wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, obejmujący m.in. informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat - w zakresie gospodarki odpadami takie wykazy są obowiązane składać podmioty ponoszące opłaty za składowanie odpadów oraz ponoszące opłaty podwyższone w przypadkach określonych w art. 293 ustawy - Prawo ochrony środowiska;  

  3. zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przedsiębiorca samodzielnie realizujący obowiązki płynące z tej ustawy masę odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala na podstawie własnej ewidencji odpadów;

  4. zgodnie z art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart przekazania odpadu, podobnie jak masę odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu.

    
  Zbiorcze zestawienia danych


  Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Ustawa o odpadach wskazuje dane osobowe, które powinno zawierać zbiorcze zestawienie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Zbiorcze zestawienie danych, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje zbiorcze informacje w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie i gospodarowanie) w danym roku kalendarzowym, a składa się je za poprzedni rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku.


  Wzór formularza służącego do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737). Dział 1 Dane o posiadaczu odpadów obowiązane są wypełnić wszystkie podmioty składające takie zestawienia. Pozostałe działy obowiązują tych posiadaczy, których dotyczą, w zależności od zakresu prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami (informację o tym zawierają kwadraty zakreślone w dziale 1). Wzór formularza nie zawiera działu dotyczącego transportowanych odpadów. Należałoby to uznać, mimo braku wyraźnego zwolnienia w ustawie o odpadach, za dorozumiane zwolnienie prowadzących działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych. Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu nie ma bowiem gdzie wykazać rodzaju i ilości transportowanych odpadów. Kwadrat dotyczący transportu w rubryce rodzaj prowadzonej działalności jest obowiązany zaznaczyć posiadacz odpadów prowadzący jeszcze jakiś inny rodzaj działalności.


  Wytwórca komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w art. 43 ustawy o odpadach, oraz prowadzący zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sporządzają zbiorcze zestawienia danych zawierające szczególne informacje.


  W przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych są to:


  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów ściekowych,


  2) ilość komunalnego osadu ściekowego wytworzonego oraz dostarczonego do stosowania,


  3) skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych,


  4) rodzaj przeprowadzonej obróbki,


  5) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby stosujących komunalne osady ściekowe, wytworzone przez wskazanego w pkt 1 wytwórcę tych osadów,


  6) miejsca stosowania tych osadów.


  Prowadzący zakład przetwarzania podaje:


  1) numer rejestrowy,


  2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,


  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,


  4) adresy zakładów przetwarzania,


  5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego, określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zamierza przetwarzać.


  Zbiorcze zestawienie danych składa się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. W formularzu do sporządzania i przekazywania ww. zbiorczego zestawienia danych wszyscy posiadacze obowiązani do sporządzenia i złożenia tego dokumentu podają swoje dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer REGON, telefon, fax, nazwę i adres zakładu, którego dotyczy zbiorcze zestawienie oraz informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów) i posiadanych decyzji z tym związanych (numer decyzji i okres obowiązywania).


  Następnie, w zależności od zakresu działalności w zakresie gospodarki odpadami, posiadacz odpadów wypełnia odpowiednie działy dotyczące zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania (działy 3-5). W działach tych należy podać kody i nazwy rodzajów zbieranych, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwionych odpadów, ich ilość oraz odpowiednio:  1. w przypadku zbierania odpadów, obszar prowadzonej działalności; zgodnie z objaśnieniem należy tu podać województwo, powiat lub gminę, co nie w pełni przystaje do art. 28 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 ustawy o odpadach, który we wniosku i zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wymaga podania miejsca prowadzenia działalności,

  2. w przypadku odzysku – metodę odzysku (określa je załącznik nr 5 do ustawy o odpadach).

  3. w przypadku unieszkodliwiania odpadów – metodę unieszkodliwiania (określa je załącznik nr 6 do ustawy o odpadach).


  W przypadku prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach lub urządzeniach posiadacz odpadów wypełnia dział 6 dotyczący tych instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów, dla których są przeznaczone odpowiednio dział 7 i 8. Co do zasady (art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach) odzysk lub unieszkodliwianie mogą być prowadzone w instalacjach lub w urządzeniach, wyjątki od tej zasady wskazuje art. 13 ust. 2-4 ustawy o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. W dziale 6 powinny się znaleźć informacje dotyczące instalacji lub urządzenia (nazwa, projektowana moc przerobowa), rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania, kod i nazwy rodzajów odpadów poddawanych tym procesom i uzyskiwanym wskutek zastosowania tych procesów).


  Zbiorcze zastawienie danych o składowiskach odpadów (dział 7) obejmuje informacje dotyczące:   1. typu składowiska, rodzajów odpadów niebezpiecznych składowanych na wydzielonej kwaterze,  

  2. decyzji związanych z budową i funkcjonowaniem składowiska, danych technicznych związanych ze składowaniem, w tym wymaganego wyposażenia,

  3. kodów, rodzajów i ilości składowanych odpadów w roku sprawozdawczym.


  Podobnie skonstruowany jest dział 8, dotyczący instalacji do termicznego przekształcania odpadów.


  Odrębny formularz (załącznik nr 2 do rozporządzenia) jest przeznaczony do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych. Zawiera te same rodzaje informacji, tylko o charakterze zbiorczym, co karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych.


  W przeciwieństwie do dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca I kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. Nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych lub nieterminowe wykonanie tego o obowiązku lub w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Nie został natomiast na posiadaczy odpadów nałożony obowiązek przechowywania zbiorczych zestawień danych. Wyjątek stanowi zarządzający składowiskiem odpadów, który jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.


  Ustawa o odpadach nie przewiduje możliwości prowadzenia zbiorczych zestawień danych w systemie informatycznym.


   


   


  Komentarze

  Wyświetlanie Sortowanie
  Zbiorcze zestawienie odpadów z programem KEWO!
  Autor: kewo
  | Data: 01.12.11, 12:21

  Nadciąga zakończenie roku 2011, przez to jest to dogodny moment dla wszystkich firm mających dowolną styczność z odpadami na zrobienie zbiorczego zestawienia rocznego, które trzeba oddać do Urzędu Marszałkowskiego. Firma Codefusion Sp. z o.o. wytworzyła program dzięki któremu nagromadzenie niezbędnego zbioru dokumentów staje się bardzo bez problemowe oraz szybkie. Program, który pomaga w ewidencji odpadami jest zaplanowany celowo pod tym kątem, tak aby gospodarka odpadami w firmie była szybsza, bardziej prosta i bardziej zrozumiała. Program KEWO 'Kompleksowa EWidencja Odpadami' zapewnia między innymi: tworzenie oraz edycję kart ewidencji odpadu, prowadzić gospodarkę odpadami, drukować i tworzyć zbiorcze zestawienia roczne. Wszelkie, niezbędne informacje znajdują się na witrynie programu KEWO: www.kewo.codefusion.pl


  Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
  INDIE 2015


  Nasza nowa strona


  Kodeks pracy


  OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


  Kategorie


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Głosowanie

  Czy Państwowa Inspekcja Pracy spełnia swoją rolę

  [ Wyniki | Ankiety ]

  Głosów: 330
  Komentarzy: 1


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o.

  NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 0,255234956741 sekund.