VORTAL BHP
Aktualnie jest 860 Linki i 253 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 marca 2019
KONTAKT Z NAMI


Na stronie przebywa obecnie....

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


DODAJ STRONĘ DO KATALOGU


Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhpekspert.pl

Temat: Praca

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   1234567   >

Autor : poradnik _DNIA 05-04-2003 - 07:47 | 3317 raz(y) oglądano.
artykułów : Bhp przy pracach administracyjno-biurowych art.nr 572
Praca Wiele obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy zatrudniającym pracowników administracyjno-biurowych. Dotyczą one m.in. badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu bhp, a także zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Autor : kodekspracy _DNIA 05-04-2003 - 07:13 | 8984 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w warunkach szkodliwych art.nr 571
Praca Czytelnik pracuje w pewnej firmie na stanowisku spawacza. Pyta Czy na ww. stanowisku przysługuje mi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Pracodawca twierdzi, że ww. dodatek jest wliczony w stawkę osobistego zaszeregowania. Poza tym, pyta również czy pracując jako spawacz może przejść wcześniej na emeryturę w związku z tym, że pracuje w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia?Autor : kodekspracy _DNIA 05-04-2003 - 07:06 | 3579 raz(y) oglądano.
artykułów : Emerytury pomostowe art.nr570
Praca Emerytury pomostowe już niedługo będą pełnić podobną rolę, co obecnie wcześniejsze emerytury. Mają jednak objąć węższe kategorie osób.Autor : abecadlo _DNIA 26-03-2003 - 15:31 | 2648 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo do odprawy pieniężnej
Praca Czytelnik pyta.?
Byłem pracownikiem przedsiębiorstwa, które zwolniło część pracowników w ramach zwolnień grupowych. Z tego tytułu otrzymałem odprawę pieniężną. Następnie zatrudniłem się w innej firmie. Obecnie dowiaduję się, że też mogę stracić pracę z powodu zwolnień grupowych. Czy fakt, że już raz otrzymałem odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia grupowego, pozbawia mnie prawa do takiej odprawy w razie objęcia zwolnieniem grupowym u następnego pracodawcy?Autor : abecadlo _DNIA 24-03-2003 - 13:06 | 2775 raz(y) oglądano.
artykułów : Zwolnienia lekarskie.Prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich 25.03.2003
Praca Lekarskie zwolnienia od pracy powinny być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, którym, ogólnie rzecz biorąc, jest umożliwienie pracownikowi powrotu do zdrowia, czyli odzyskanie przez niego zdolności do pracy lub opieka nad chorym członkiem rodziny. Co zrobić w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że zwolnienie nie jest wykorzystywane prawidłowo?
Autor : inspekcjapracy _DNIA 15-03-2003 - 07:19 | 2650 raz(y) oglądano.
artykułów : Pytania i odpowiedzi Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Praca Pytania i odpowiedzi Wrocławski PIP:
Stosunek pracy
Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
Czas pracy
Urlopy
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy i pracownika
inne
Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 22:58 | 3552 raz(y) oglądano.
artykułów : Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Praca Najbardziej dolegliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę to jej rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia i to z winy pracownika. Dlatego też stosowanie tego rodzaju rozwiązań powinno być przemyślane i przeprowadzone zgodnie z art. 52 k.p. Należy pamiętać, że bez wypowiedzenia z winy pracownika można rozwiązać każdy rodzaj umowy. Bez różnicy pozostaje tu fakt, czy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony czy też któraś z umów terminowych.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 06:10 | 10470 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumentacja zatrudnieniowa 13.03.2003
Praca Podstawowym dokumentem tego rodzaju jest umowa o pracę albo inny akt zatrudnienia pracownika. Ten inny akt będzie wymagany w przypadku zatrudnienia na podstawie powołania, wyboru albo mianowania. Dokumenty te powinny określać zakresy obowiązków i czynności oraz uprawnień i odpowiedzialności. Ta część akt osobowych pracowników powinna też zawierać umowę o współodpowiedzialności majątkowej lub oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie, jeśli jest to oczywiście konieczne z uwagi na zajmowane przez pracownika stanowisko.Autor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:59 | 3012 raz(y) oglądano.
artykułów : Dokumenty składane przed podjęciem pracy 13.03.2003
Praca Akta osobowe pracowników stanowią trzon dokumentacji zatrudnieniowej o charakterze archiwalnym. Z tego też względu powinno się tam znajdować wszystko to, co dotyczy personalnie każdego pracownikaAutor : bhpekspert _DNIA 13-03-2003 - 05:51 | 2723 raz(y) oglądano.
artykułów : Umowy o pracę - przykłady13.03.2003
Praca Umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika, w którym pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Autor : bhpekspert _DNIA 12-03-2003 - 01:17 | 2747 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak sporządzać dokumenty kadrowe ? 12.03.2003
Praca Akta osobowe pracownika

Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy wymieniony jest wśród podstawowych obowiązków pracodawców (art. 94 pkt 9a kodeksu pracy).
Autor : abecadlo _DNIA 11-03-2003 - 13:45 | 2407 raz(y) oglądano.
artykułów : Drzwi wejściowe do pomieszczeń pracy11.03.2003
Praca Drzwi w pomieszczeniach pracy muszą mieć rozmiary odpowiednie do liczby korzystających z nich osób oraz do rodzaju i wielkości przemieszczanych przez nie ładunków i urządzeń transportowych – wynika z par. 22 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844).
Autor : Anita _DNIA 08-03-2003 - 07:51 | 3500 raz(y) oglądano.
artykułów : Zmiana warunków pracy lub płacy
Praca Zawierając umowę o pracę na czas nie określony i ustalając jej treść strony dążą z reguły do nadania określonym w niej warunkom pracy i płacy charakteru trwałego.Autor : inspekcjapracy _DNIA 06-03-2003 - 00:45 | 2679 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak najtaniej zatrudnić? Umowa o prace, o dzieło, zlecenia
Praca Jak zawrzeć umowę:
o pracę,
zlecenia,
o dzieło
Pracodawcą może być każdy, kto zatrudnia pracownika, a więc osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna (spółka z o.o., spółka akcyjna), spółka cywilna, jawna, komandytowa. Może to robić osobiście bądź przez osobę do tego upoważnioną. Pracodawcą może być również podmiot, który uzyskał zakład pracy bądź jego część w drodze sukcesji, a więc ten, kto np. kupił firmę lub ją odziedziczył. W takiej sytuacji w prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, w miejsce dotychczasowego pracodawcy, wstępuje nowy. Staje się on z mocy prawa stroną umów o pracę zawartych z poprzednim pracodawcą, co nie ma miejsca w przypadku umów cywilnoprawnych.Autor : inspekcjapracy _DNIA 05-03-2003 - 20:01 | 11493 raz(y) oglądano.
artykułów : Gdy upadnie pracodawca
Praca Niewypłacalność przedsiębiorcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa może skutkować wszczęciem wobec niego postępowania upadłościowego lub wszczęciem postępowania układowego.Autor : kodekspracy _DNIA 04-03-2003 - 06:28 | 3288 raz(y) oglądano.
artykułów : Jak zapenić bezpieczeństwo wchodzącym i wychodzącym z budynku? 4.03.2003
Praca Drzwi wejściowe do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m szerokości oraz 2 m wysokości. Drzwi takie mają zapewnić dogodne i bezpieczne warunki dla osób korzystających z budynku.Autor : inspekcjapracy _DNIA 03-03-2003 - 13:12 | 3325 raz(y) oglądano.
artykułów : Badania i pomiary czynników szkodliwych
Praca Kto i na czyj koszt wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych? Komu należy przekazać wyniki tych badań i czy należy je przechowywać?Autor : inspekcjapracy _DNIA 01-03-2003 - 08:29 | 2393 raz(y) oglądano.
artykułów : Szkolenia bhp są obowiązkowe? 1.03.2003
Praca Firma rozpoczęła drobną działalność produkcyjną i wkrótce będzie zatrudniać pracowników. Czy pracownicy powinni przejść szkolenia bhp?. Jakie i kto powinien je przeprowadzić? Czy pracodawca, powinienem przeszkolić pracowników we własnym zakresie, czy skierować ich, do specjalistycznej firmy szkoleniowej?Autor : inspekcjapracy _DNIA 24-02-2003 - 06:31 | 2420 raz(y) oglądano.
artykułów : W Hetmanie właściciel może zrobić ze szwaczkami wszystko 24.02.2003
Praca Spółka odzieżowa Hetman w Elblągu szyje gustowne płaszcze, spódnice, żakiety dla elegantek z Danii i Holandii. Zadowolone klientki nie wiedzą, że za wiekowymi, ceglanymi murami polskiej fabryki kwitnie dziewiętnastowieczny kapitalizm.
Autor : ogolne _DNIA 23-02-2003 - 20:49 | 3721 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca przy komputerze 23.02.2003
Praca Warunki pracy przy komputerze są szczegółowo regulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998, Nr 148, poz. 973) wydanym na podstawie art. 237[15] Kodeksu pracy. Według tego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii – o tych zasadach będzie mowa na końcu niniejszej odpowiedzi.Autor : inspekcjapracy _DNIA 22-02-2003 - 22:25 | 1928 raz(y) oglądano.
artykułów : KODEKS
Praca KODEKSY - Cywilny, Pracy, Karny, Morski,i ....

(Cały artykuł: 'KODEKS' |15 więcej słów||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : ogolne _DNIA 22-02-2003 - 22:07 | 2402 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KATALOG ARCHIWUM AKTÓW I DOKUMENTÓW PRAWNYCH
Praca Oferujemy ujednolicone teksty ustaw, rozporządzeń, porady prawne link do RzeczpospolitaAutor : inspekcjapracy _DNIA 19-02-2003 - 13:40 | 3126 raz(y) oglądano.
artykułów : Wykorzystanie zaświadczenia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczaniem
Praca Niedoręczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub wykorzystywanie go niezgodnie z jego przeznaczeniem może skutkować zastosowaniem wobec pracownika kar porządkowych, a także możliwością rozwiązania stosunku pracy.Autor : inspekcjapracy _DNIA 17-02-2003 - 23:59 | 2164 raz(y) oglądano.
artykułów : Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych 18.02.2003
Praca Właściwe zabezpieczenie stanowiska spawalniczego oraz przestrzeganie zasad bhp pomoże uniknąć pożaru.Autor : inspekcjapracy _DNIA 17-02-2003 - 05:15 | 5332 raz(y) oglądano.
artykułów : Instruktaż ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników 17.02.2003
Praca Zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.Autor : skladkazus _DNIA 12-02-2003 - 14:40 | 4973 raz(y) oglądano.
artykułów : Wynagrodzenie bez świadczenia pracy.
Praca W niektórych sytuacjach, wyraźnie określonych w aktach prawnych, pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zachowują prawo do wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych. Uprawnienia do tych świadczeń określone są przede wszystkim w prawie pracy, ale również w przepisach regulujących stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, obowiązki obywateli w zakresie obrony państwa, zasady stawiennictwa na wezwanie sądów i różnych urzędów itd. Zebranie informacji o tych uprawnieniach w jednym opracowaniu może być przydatne dla pracowników korzystających z takich zwolnień oraz dla pracodawców ponoszących koszty większości z nich. Do podjęcia tego tematu skłaniają także zmiany wprowadzone ostatnio w kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych.Autor : skladkazus _DNIA 12-02-2003 - 14:39 | 2098 raz(y) oglądano.
artykułów : Kiedy bez świadczenia pracy należne jest wynagrodzenie ?
Praca W niektórych sytuacjach, wyraźnie określonych w aktach prawnych, pracownicy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zachowują prawo do wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych. Uprawnienia do tych świadczeń określone są przede wszystkim w prawie pracy, ale również w przepisach regulujących stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, obowiązki obywateli w zakresie obrony państwa, zasady stawiennictwa na wezwanie sądów i różnych urzędów itd. Zebranie informacji o tych uprawnieniach w jednym opracowaniu może być przydatne dla pracowników korzystających z takich zwolnień oraz dla pracodawców ponoszących koszty większości z nich. Do podjęcia tego tematu skłaniają także zmiany wprowadzone ostatnio w kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych.
Autor : prawoochrony _DNIA 11-02-2003 - 00:21 | 2354 raz(y) oglądano.
artykułów : Porady - Prawo pracy (Urlop w okresie pozostawania bez pracy )
Praca Urlop w okresie pozostawania bez pracyAutor : nokaut _DNIA 26-01-2003 - 00:05 | 12927 raz(y) oglądano.
artykułów : Tabela Norm Odziezowych.Dla kogo odzież robocza ? 26.01.2003
Praca Świadczenia socjalne i bhp dla pracownikówAutor : bhpekspert _DNIA 21-01-2003 - 12:06 | 11075 raz(y) oglądano.
artykułów : Pracownicy i pracodawcy na szkoleniu 21.01.2003
Praca Pracownicy i pracodawcy na szkoleniu<   1234567   >

Oddzwonimy jeżeli

Jesteś zainteresowany?

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


INDIE 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 22 listopada 2015


Nasza strona


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24czerwca 2015


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwiec 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje 2015 zajęcia 24 maj 2015


Studia Podyplomowe BHP w Wakacje 2015 zajęcia z 16 maja 2015


Bezpłatne Szkolenie BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe Studia BHP w 2015 Też przez internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.2


Zajęcia z 21 grudnia 2014
Możesz   studia rozpocząć
od teraz. Szybko z Tobą
nadrobimy
zaległości.
Dzwoń 501-700-846

Studia Podyplomowe BHP w Warszawie

Teraz możesz się jeszcze dopisać na Podyplomowe Studia BHP w Warszawie kończymy w kwietniu  2015 w Hotelu 112 Górczewska 212 / dawna TINA /
Szybko nadrobimy z Tobą zaległości.
dzwoń 501-700-846

warszawa, Górczewska 212

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz.1Teraz też możesz dopisać się na studia

Biuro BHP-EKSPERT Warszawa ul.Mińska 25

Nasze biuro w Warszawie mieści się na ul.Mińska 25 w Budynku dawnych zakładów optycznych

Warszawa , ul.Mińska 25

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014cz.3


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz.2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


TERAZ Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Podyplomowe Studia BHP w Krakowie prowadzimy na  ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2, zajęcia w każdą niedzielę do kwietnia 2015

Studia Podyplomowe BHP w Krakowie do kwietnia 2015

Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.

Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać je  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.

Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy

ZAPRASZAM
wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.

Nagranie to jest na razie technicznym  Testem i ma  wiele niedoskonałości,  w przyszłych  transmisjach   będziemy dążyć do ciągłej  doskonałości.

Pytania w trakcie zajęć online można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł


OKRESOWY Dla SŁUŻBY BHP, SZKOLENIE SIP


Lato z SALEZJANAMI


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies.Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.  Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki

Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Głosowanie

Mój stosunek do pracy

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 298
Komentarzy: 0


Ostatnie artykuły


Polecamy ebooki


Kodeks pracyBHP EKSPERT Sp.z o.o.

NIP 678-315-47-15 KRS 0000558141 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,761684179306 sekund.